Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

net::zemberek::yapi::TurkceDilBilgisi Class Reference

Inheritance diagram for net::zemberek::yapi::TurkceDilBilgisi:

net::zemberek::yapi::DilBilgisi

List of all members.


Detailed Description

Bir dil icin gerekli parametrelerin kolay uretimi icin kullanilan fabrika sinifi. Dile ozel siniflara iliskin nesneler reflection ile uretilir. Hangi dilin hangi sinifa sahip oldgusu gibi bilgiler ilklendirme sirasindaki giris parametresi olan DilAyarlari nesnesinden edinilir.

User: ahmet Date: Sep 17, 2006

Definition at line 42 of file TurkceDilBilgisi.java.


Public Member Functions

Alfabe alfabe ()
CozumlemeYardimcisi cozumlemeYardimcisi ()
DenetlemeCebi denetlemeCebi ()
EkYonetici ekler ()
Heceleyici heceBulucu ()
void ikiliKokDosyasiUret () throws IOException
Sozluk kokler ()
KokOzelDurumBilgisi kokOzelDurumlari ()
 TurkceDilBilgisi (DilAyarlari dilAyarlari, ZemberekAyarlari zemberekAyarlari)
 TurkceDilBilgisi (DilAyarlari dilAyarlari)

Static Public Member Functions

static void main (String[] args) throws Exception

Private Member Functions

String dosyaAdiUret (String kok, String uzanti)

Private Attributes

Alfabe alfabe
final String alfabeDosyaAdi
final String bilgiDizini
DenetlemeCebi cep
final String cepDosyaAdi
boolean cepKullan = true
String dilAdi
DilAyarlari dilAyarlari
final String ekDosyaAdi
EkYonetici ekYonetici
Heceleyici heceleyici
final String kokDosyaAdi
final String kokIstatistikDosyaAdi
KokOzelDurumBilgisi ozelDurumBilgisi
Sozluk sozluk
CozumlemeYardimcisi yardimci

Static Private Attributes

static Logger logger = Kayitci.kayitciUret(TurkceDilBilgisi.class)

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index