Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

HarfDizisi net::zemberek::yapi::HarfDizisi::ekle ( int  index,
HarfDizisi  hdizi 
) [inline]

Diziye baska bir harf dizisinin icerigini index ile belirtilen harften itibaren ekler. "armut" icin (2, hede) "arhedemut" uretir.

Parameters:
index eklencek pozisyon
hdizi eklenecek harf dizisi
Returns:
this.
Exceptions:
ArrayIndexOutOfBoundsException 

Definition at line 205 of file HarfDizisi.java.

References dizi, kapasiteAyarla(), and length().

                            {
    if (index < 0 || index > boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("indeks degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);

    //dizi kapasitesini ayarla
    int hboy = hdizi.length();
    if (boy + hboy > dizi.length)
      kapasiteAyarla(hboy);

    //sondan baslayarak this.dizinin index'ten sonraki kismini dizinin sonuna tasi
    for (int i = hboy + boy - 1; i >= hboy; i--)
      dizi[i] = dizi[i - hboy];

    //gelen diziyi kopyala ve boyutu degistir.
    System.arraycopy(hdizi.dizi, 0, dizi, index, hboy);
    boy += hdizi.length();
    return this;
  }


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index