Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

void net::zemberek::tr::yapi::kok::TurkceKokOzelDurumBilgisi::duzyaziOzelDurumOku ( Kok  kok,
String  okunanIcerik,
String[]  parcalar 
) [inline]

Duz yazi kok listesinden okunan dile ozel ozel durumlarin kok'e atanmasi islemi burada yapilir.

Parameters:
kok 
okunanIcerik 
parcalar 

Implements net::zemberek::yapi::kok::KokOzelDurumBilgisi.

Definition at line 205 of file TurkceKokOzelDurumBilgisi.java.

References net::zemberek::yapi::Kok::icerik, net::zemberek::yapi::Kok::ozelDurumCikar(), net::zemberek::yapi::Kok::ozelDurumEkle(), net::zemberek::yapi::Kok::ozelDurumIceriyormu(), net::zemberek::yapi::Kok::setAsil(), net::zemberek::yapi::Kisaltma::setKisaltmaSonSeslisi(), and net::zemberek::yapi::Kok::tip.

                                           {
    for (int i = 2; i < parcalar.length; i++) {

      String ozelDurum = parcalar[i];

      if (ozelDurum.startsWith(OZEL_IC_KARAKTER.kisaAd()))
        kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(OZEL_IC_KARAKTER));

      //kisaltma ozel durumunun analizi burada yapiliyor.
      if (ozelDurum.startsWith(KISALTMA_SON_SESLI.kisaAd())) {
        int loc = ozelDurum.indexOf(':');
        if (loc > 0) {
          String parca = ozelDurum.substring(loc + 1);
          char sonSesli = parca.charAt(0);
          if (!alfabe.harf(sonSesli).sesliMi())
            logger.warning("Hatali kisaltma harfi.. Sesli bekleniyordu." + ozelDurum);
          Kisaltma kis = (Kisaltma) kok;
          kis.setKisaltmaSonSeslisi(sonSesli);
          if (parca.length() > 1) {
            kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(KISALTMA_SON_SESSIZ));
          } else
            kok.ozelDurumCikar(KISALTMA_SON_SESLI);
        } else {
          char sonHarf = kok.icerik().charAt(kok.icerik().length() - 1);
          if (!alfabe.harf(sonHarf).sesliMi()) {
            ((Kisaltma) kok).setKisaltmaSonSeslisi('e');
            kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(KISALTMA_SON_SESLI));
          }
        }
        continue;
      }

      //diger ozel durumlarin elde edilmesi..
      KokOzelDurumu oz = ozelDurum(ozelDurum);
      if (oz != null) {
        kok.ozelDurumEkle(oz);
      } else {
        logger.warning("Hatali kok bileseni" + kok.icerik() + " Token: " + ozelDurum);
      }
    }

    //kisaltma ve ozel karakter iceren kokler disinda asil icerik olarak bir sey yazma.
    if (kok.tip() != KelimeTipi.KISALTMA && !kok.ozelDurumIceriyormu(OZEL_IC_KARAKTER))
      kok.setAsil(null);
    else kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(OZEL_IC_KARAKTER));
  }


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index