Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

net::zemberek::tr::yapi::kok::TurkceKokOzelDurumBilgisi Class Reference

Inheritance diagram for net::zemberek::tr::yapi::kok::TurkceKokOzelDurumBilgisi:

net::zemberek::yapi::kok::TemelKokOzelDurumBilgisi net::zemberek::yapi::kok::KokOzelDurumBilgisi

List of all members.


Detailed Description

Turkce icin gecerli kok ozle durumlarinin olusturulmasi, ve islenmesi islemleri bu sinif uzerinden gerceklestirilir. Turkce ozel durum tanimlamalari TurkceKokOzelDurumTipleri sinifinda yapilmistir.

Definition at line 59 of file TurkceKokOzelDurumBilgisi.java.


Public Member Functions

void duzyaziOzelDurumOku (Kok kok, String okunanIcerik, String[] parcalar)
KokOzelDurumu kisaAdIleOzelDurum (String ozelDurumKisaAdi)
void kokIcerikIsle (Kok kok, KelimeTipi tip, String icerik)
KokOzelDurumu ozelDurum (int indeks)
KokOzelDurumu ozelDurum (String kisaAd)
KokOzelDurumu ozelDurum (KokOzelDurumTipi tip)
KokOzelDurumu ozelDurum (String kisaAd)
KokOzelDurumu ozelDurum (int indeks)
void ozelDurumBelirle (Kok kok)
String[] ozelDurumUygula (Kok kok)
 TurkceKokOzelDurumBilgisi (EkYonetici ekler, Alfabe alfabe)

Static Public Attributes

static final int MAX_OZEL_DURUM_SAYISI = 30

Protected Member Functions

void bosOzelDurumEkle (KokOzelDurumTipi...tipler)
void ekle (KokOzelDurumu.Uretici uretici)
KokOzelDurumu.Uretici uretici (KokOzelDurumTipi tip, HarfDizisiIslemi islem)

Protected Attributes

Alfabe alfabe
EkYonetici ekYonetici
Map< String, KokOzelDurumukisaAdOzelDurumlar = new HashMap<String, KokOzelDurumu>()
KokOzelDurumu[] ozelDurumDizisi = new KokOzelDurumu[MAX_OZEL_DURUM_SAYISI]
Map< KokOzelDurumTipi,
KokOzelDurumu
ozelDurumlar = new HashMap<KokOzelDurumTipi, KokOzelDurumu>()

Static Protected Attributes

static Logger logger = Kayitci.kayitciUret(TemelKokOzelDurumBilgisi.class)

Package Functions

KokOzelDurumu ozelDurum (KokOzelDurumTipi tip)

Private Member Functions

void uret ()

Static Private Attributes

static final String[] BOS_STRING_DIZISI = new String[0]

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index