Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

net::zemberek::deney::FQKlavyeTesti Class Reference

List of all members.


Detailed Description

F-Q klavye testi sınıfı uzun zamandır tartışması yapılan F-Q klavye kullanımı kavgasına yeni malzemeler eklemek için tasarlandı.

Türkçede kullanılan kelimelerin yapıları ve harf geçişleri yeterince büyük bir metin grubu kullanılarak Q ve F klavye yerleşimleri ve parmak hareketleri sırasında harcanan zaman (enerji) hesaplanarak aralarındaki fark niteliksel olarak ölçülmeye çalışılacaktır.

Ayrıca Türkçe için olabilecek en iyi klavye yerleşimi için de bir kestirim yapılacaktır.

Varsayımlar:

Definition at line 47 of file FQKlavyeTesti.java.


Public Member Functions

void ikilileriYukle ()
List< Ikili > problemliIkililerinKullanimi (List< String > problemliIkililer)
void sonuc ()
void test ()
void testYazici (Yazici yazici)

Static Public Member Functions

static void main (String[] args)

Static Public Attributes

static DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#0.00000")
static char[][] f2KlavyeHaritasi
static char[][] q2KlavyeHaritasi

Package Types

enum  El { SOL, SAG }

Package Attributes

Yazici f2KlavyeYazan
Yazici fKlavyeYazan
HashMap< String, Ikili > ikililer = new HashMap<String, Ikili>()
Yazici q2KlavyeYazan
Yazici qKlavyeYazan
long toplamKullanim = 0

Private Member Functions

void yaz (String str)

Classes

class  Ikili
class  Parmak
class  Yazici

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index