Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu Class Reference

List of all members.


Detailed Description

Kök düğümü sınıfı Kök ağacının yapıtaşıdır. Her düğüm, kökler, eşseli kökler, değişmiş halleri ifade eden bir string ve uygun şekilde bellek kullanımı için hazırlanmış özel bir alt düğüm listesi nesnesi taşır.

Çeşitli nedenlerle değişikliğe uğrayabilecek olan kökler ağaca eklenirken değişmiş halleri ile beraber eklenirler. Örneğin kitap kökü hem kitab hem de kitap hali ile sözlüğe eklenir, ancak bu iki kelime için oluşan düğüm de aynı kökü gösterirler. Böylece "kitabına" gibi kelimeler için kök adayları aranırken "kitap" köküne erişilmiş olur.

Eş sesli olan kökler aynı düğüme bağlanırlar. Ağacın oluşumu sırasında ilk gelen kök düğümdeki kök değişkenine, sonradan gelenler de esSesliler listesine eklenirler. Arama sırasında bu kök te aday olarak döndürülür.

Author:
MDA

Definition at line 33 of file KokDugumu.java.


Public Member Functions

final KokDugumu altDugumBul (char in)
final KokDugumu[] altDugumDizisi ()
final boolean altDugumVarMi ()
final KokDugumu dugumEkle (KokDugumu dugum)
final List< KokesSesliler ()
final String goster (int level)
final char harf ()
final CharSequence kelime ()
final Kok kok ()
 KokDugumu (char harf, CharSequence icerik, Kok kok)
 KokDugumu (char harf)
final void kokEkle (Kok kok)
final void kopyala (KokDugumu kaynak)
final void setHarf (char harf)
final void setKelime (CharSequence kelime)
final void temizle ()
String toString ()
List< KoktumKokler (String icerik)
List< KoktumKokler ()
final void tumKokleriEkle (List< Kok > kokler)

Private Attributes

AltDugumListesi altDugumler = null
List< KokesSesliler = null
char harf
CharSequence kelime = null
Kok kok = null

Static Private Attributes

static final int CEP_BUYUKLUGU = 3

Classes

class  AltDugumListesi

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index