Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

XmlEkOkuyucu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi.ek;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.araclar.XmlYardimcisi;

import org.w3c.dom.Attr;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

/**
 * xml ek dosyasindan ek bilgilerini okur ve ekleri olusturur.
 * User: ahmet
 * Date: Aug 15, 2005
 */
00029 public class XmlEkOkuyucu {

  private static Logger log = Kayitci.kayitciUret(XmlEkOkuyucu.class);

  private Map<String, Set<Ek>> ekKumeleri = new HashMap<String, Set<Ek>>() ;
  private Map<String, Ek> ekler = new HashMap<String, Ek>();

  private final String xmlEkDosyasi;
  private final EkUretici ekUretici;

  private final EkOzelDurumUretici ekOzelDurumUretici;
  private final EkKuralKelimesiCozumleyici kuralKelimesiCozumleyici;

  public XmlEkOkuyucu(String xmlEkDosyasi,
            EkUretici ekUretici,
            EkOzelDurumUretici ekOzelDurumUretici,
            EkKuralKelimesiCozumleyici kuralKelimesiCozumleyici
  ) {
    this.xmlEkDosyasi = xmlEkDosyasi;
    this.ekUretici = ekUretici;
    this.ekOzelDurumUretici = ekOzelDurumUretici;
    this.kuralKelimesiCozumleyici = kuralKelimesiCozumleyici;

  }

  public Map<String, Ek> getEkler() {
    return ekler;
  }

  public void xmlOku() throws IOException {
    Document document = XmlYardimcisi.xmlDosyaCozumle(xmlEkDosyasi);

    // kok elemente ulas.
    Element kokElement = document.getDocumentElement();

    ilkEkleriOlustur(XmlYardimcisi.ilkEleman(kokElement, "ekler"));
    ekKumeleriniOlustur(XmlYardimcisi.ilkEleman(kokElement, "ek-kumeleri"));
    ekleriOlustur(XmlYardimcisi.ilkEleman(kokElement, "ekler"));
  }

  /**
   * xml dosyadan sadece eklerin adlarini okuyup Ek nesnelerin ilk hallerinin
   * olusturulmasini saglar.
   *
   * @param eklerElement tum ekleri iceren Ekler bileseni
   */
00075   private void ilkEkleriOlustur(Element eklerElement) {
    List<Element> tumEkler = XmlYardimcisi.elemanlar(eklerElement, "ek");
    // tum ekleri bos haliyle uret.
    for (Element ekElement : tumEkler) {
      String ekadi = ekElement.getAttribute("ad");
      if (ekler.containsKey(ekadi))
        throw new EkKonfigurasyonHatasi("Ek tekrari! " + ekadi);
      ekler.put(ekadi, new Ek(ekadi));
    }
  }

  /**
   * xml dosyadan ek kumelerini ayiklar. sonuclar ekKumeleri Map'ina atilir.
   *
   * @param ekKumeleriElement tum ek kumelerini iceren xml bileseni.
   */
00091   private void ekKumeleriniOlustur(Element ekKumeleriElement) {
    List<Element> xmlKumeler = XmlYardimcisi.elemanlar(ekKumeleriElement, "ek-kumesi");
    for (Element ekKumeEl : xmlKumeler) {
      String kumeAdi = ekKumeEl.getAttribute("ad");
      Set<Ek> kumeEkleri = new HashSet<Ek>();
      List<Element> xmlKumeEkleri = XmlYardimcisi.elemanlar(ekKumeEl, "ek");
      for (Element ekEl : xmlKumeEkleri) {
        String ekAdi = ekEl.getTextContent();
        Ek ek = this.ekler.get(ekAdi);
        if (ek == null) throw new EkKonfigurasyonHatasi("kume eki bulunamiyor!" + ekAdi);
        kumeEkleri.add(ek);
      }
      ekKumeleri.put(kumeAdi, kumeEkleri);
    }
  }

  /**
   * asil ek nesnelerinin olusturulma islemi burada olur.
   *
   * @param eklerElement tum ekleri iceren xml ekler bileseni.
   */
00112   private void ekleriOlustur(Element eklerElement) {
    List<Element> tumEkler = XmlYardimcisi.elemanlar(eklerElement, "ek");
    for (Element ekElement : tumEkler) {
      String ekAdi = ekElement.getAttribute("ad");
      Ek ek = this.ekler.get(ekAdi);
      // uretim kuralini oku ve ekleri uret.
      Attr uretimKurali = ekElement.getAttributeNode("uretim");
      if (uretimKurali == null)
        throw new EkKonfigurasyonHatasi("ek uretim kural kelimesi yok!" + ekAdi);

      ek.setArdisilEkler(ardisilEkleriOlustur(ek, ekElement));
      ek.setEkKuralCozumleyici(ekUretici);
      List<EkUretimBileseni> bilesenler = kuralKelimesiCozumleyici.cozumle(uretimKurali.getValue());
      ek.setUretimBilesenleri(bilesenler);
      List<EkOzelDurumu> ozelDurumlar = ozelDurumlariOku(ekElement);
      ek.setOzelDurumlar(ozelDurumlar);

      ekOzellikleriBelirle(ek, ekElement);

      ek.setSesliIleBaslayabilir(ekUretici.sesliIleBaslayabilir(bilesenler));

      ek.baslangicHarfleriEkle(ekUretici.olasiBaslangicHarfleri(bilesenler));
      for (EkOzelDurumu oz : ozelDurumlar) {
        ek.baslangicHarfleriEkle(ekUretici.olasiBaslangicHarfleri(oz.uretimBilesenleri()));
      }
    }
    log.fine("ek olusumu sonlandi.");
  }

  /**
   * HAL ve IYELIK eki ozellikleri burada belirlenir. ek iceriisne farkli ozellikler
   * eklenecekse burasi ona gore degistirilmeli.
   *
   * @param ek ozellikleri belirlenecek Ek
   * @param ekElement xml Ek bileseni.
   */
00148   private void ekOzellikleriBelirle(Ek ek, Element ekElement) {
    List<Element> ozellikler = XmlYardimcisi.elemanlar(ekElement, "ozellik");
    for (Element element : ozellikler) {
      String ozellik = element.getTextContent().trim();
      if (ozellik.equals("HAL"))
        ek.setHalEki(true);
      else if (ozellik.equals("IYELIK"))
        ek.setIyelikEki(true);
    }
  }

  private List<EkOzelDurumu> ozelDurumlariOku(Element ekElement) {
    List<EkOzelDurumu> ozelDurumlar = new ArrayList<EkOzelDurumu>();
    //xml ozel durumlarini al.
    List<Element> ozelDurumlarXml = XmlYardimcisi.elemanlar(ekElement, "ozel-durum");
    if (ozelDurumlarXml == null) return Collections.emptyList();

    for (Element element : ozelDurumlarXml) {
      String ozelDurumAdi = element.getAttribute("ad");
      EkOzelDurumu oz = ekOzelDurumUretici.uret(ozelDurumAdi);
      Attr uretimKurali = element.getAttributeNode("uretim");

      if (uretimKurali != null) {
        oz.setEkKuralCozumleyici(ekUretici);
        oz.setUretimBilesenleri(kuralKelimesiCozumleyici.cozumle(uretimKurali.getValue()));
      }

      List<Element> oneklerElements = XmlYardimcisi.elemanlar(element, "on-ek");
      if (oneklerElements != null) {
        Set<Ek> onekler = new HashSet<Ek>();
        for (Element onekEl : oneklerElements) {
          String onekAdi = onekEl.getTextContent();
          onekler.add(ekler.get(onekAdi));
        }
        oz.setOnEkler(onekler);
      }
      ozelDurumlar.add(oz);
    }
    return ozelDurumlar;
  }

  /**
   * Bir eke iliskin ardisil ekler belirlenir. ardisil ekler
   * a) ek kumelerinden
   * b) normal tek olarak
   * c) dogrudan baska bir ekin ardisil eklerinden kopyalanarak
   * elde edilir.
   * Ayrica eger oncelikli ekler belirtilmis ise bu ekler ardisil ek listeisnin en basina koyulur.
   *
   * @param ekElement : ek xml bileseni..
   * @param anaEk   ardisil ekler eklenecek asil ek
   * @return Ek referans Listesi.
   */
00201   private List<Ek> ardisilEkleriOlustur(Ek anaEk, Element ekElement) {

    Set<Ek> ardisilEkSet = new HashSet<Ek>();
    Element ardisilEklerEl = XmlYardimcisi.ilkEleman(ekElement, "ardisil-ekler");
    if (ardisilEklerEl == null) return Collections.emptyList();

    // tek ekleri ekle.
    List<Element> tekArdisilEkler = XmlYardimcisi.elemanlar(ardisilEklerEl, "aek");
    for (Element element : tekArdisilEkler) {
      String ekAdi = element.getTextContent();
      Ek ek = this.ekler.get(ekAdi);
      if (ek == null) throw new EkKonfigurasyonHatasi(anaEk.ad() + " icin ardisil ek bulunamiyor! " + ekAdi);
      ardisilEkSet.add(ek);
    }

    // kume eklerini ekle.
    List<Element> kumeEkler = XmlYardimcisi.elemanlar(ardisilEklerEl, "kume");
    for (Element element : kumeEkler) {
      String kumeAdi = element.getTextContent();
      Set<Ek> kumeEkleri = ekKumeleri.get(kumeAdi);
      if (kumeEkleri == null) throw new EkKonfigurasyonHatasi("kume bulunamiyor..." + kumeAdi);
      ardisilEkSet.addAll(kumeEkleri);
    }

    //varsa baska bir ekin ardisil eklerini kopyala.
    Attr attr = ardisilEklerEl.getAttributeNode("kopya-ek");
    if (attr != null) {
      final String kopyaEkadi = attr.getValue();
      Ek ek = this.ekler.get(kopyaEkadi);
      if (ek == null) throw new EkKonfigurasyonHatasi(anaEk.ad() + " icin kopyalanacak ek bulunamiyor! " + kopyaEkadi);
      ardisilEkSet.addAll(ek.ardisilEkler());
    }

    List<Ek> ardisilEkler = new ArrayList<Ek>(ardisilEkSet.size());

    //varsa oncelikli ekleri oku ve ardisil ekler listesinin ilk basina koy.
    // bu tamamen performans ile iliskili bir islemdir.
    Element oncelikliEklerEl = XmlYardimcisi.ilkEleman(ekElement, "oncelikli-ekler");
    if (oncelikliEklerEl != null) {
      List<Element> oncelikliEkler = XmlYardimcisi.elemanlar(oncelikliEklerEl, "oek");
      for (Element element : oncelikliEkler) {
        String ekAdi = element.getTextContent();
        Ek ek = this.ekler.get(ekAdi);
        if (ek == null) throw new EkKonfigurasyonHatasi(anaEk.ad() + " icin oncelikli ek bulunamiyor! " + ekAdi);
        if (ardisilEkSet.contains(ek)) {
          ardisilEkler.add(ek);
          ardisilEkSet.remove(ek);
        } else log.warning(anaEk.ad() + "icin oncelikli ek:" + ekAdi + " bu ekin ardisil eki degil!");
      }
    }

    ardisilEkler.addAll(ardisilEkSet);
    return ardisilEkler;
  }
}

class EkKonfigurasyonHatasi extends RuntimeException {

  public EkKonfigurasyonHatasi(String message) {
    super(message);
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index