Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkceDilBilgisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.bilgi.KaynakYukleyici;
import net.zemberek.bilgi.ZemberekAyarlari;
import net.zemberek.bilgi.araclar.DuzYaziKokOkuyucu;
import net.zemberek.bilgi.araclar.IkiliKokOkuyucu;
import net.zemberek.bilgi.araclar.IkiliKokYazici;
import net.zemberek.bilgi.araclar.KokOkuyucu;
import net.zemberek.bilgi.kokler.AgacSozluk;
import net.zemberek.bilgi.kokler.Sozluk;
import net.zemberek.islemler.BasitDenetlemeCebi;
import net.zemberek.islemler.DenetlemeCebi;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.CozumlemeYardimcisi;
import net.zemberek.istatistik.BinaryIstatistikOkuyucu;
import net.zemberek.yapi.ek.EkKuralKelimesiCozumleyici;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;
import net.zemberek.yapi.ek.XmlEkOkuyucu;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumBilgisi;

/**
 * Bir dil icin gerekli parametrelerin kolay uretimi icin kullanilan fabrika sinifi.
 * Dile ozel siniflara iliskin nesneler reflection ile uretilir. Hangi dilin hangi sinifa
 * sahip oldgusu gibi bilgiler ilklendirme sirasindaki giris parametresi olan DilAyarlari
 * nesnesinden edinilir.
 * <p/>
 * User: ahmet
 * Date: Sep 17, 2006
 */
00042 public class TurkceDilBilgisi implements DilBilgisi {

  private DilAyarlari dilAyarlari;
  private String dilAdi;

  private Alfabe alfabe;
  private Sozluk sozluk;
  private DenetlemeCebi cep;
  private CozumlemeYardimcisi yardimci;
  private EkYonetici ekYonetici;
  private KokOzelDurumBilgisi ozelDurumBilgisi;
  private Heceleyici heceleyici;

  private static Logger logger = Kayitci.kayitciUret(TurkceDilBilgisi.class);

  private final String bilgiDizini;

  private final String alfabeDosyaAdi;
  private final String ekDosyaAdi;
  private final String kokDosyaAdi;
  private final String cepDosyaAdi;
  private final String kokIstatistikDosyaAdi;

  private boolean cepKullan = true;

  /**
   * istenilen dilayarlari nesnesine gore cesitli parametreleri (bilgi dizin adi, kaynak dosyalarin locale
   * uyumlu adlari gibi) olusturur. bilgi dosyalari
   * kaynaklar/<locale>/bilgi/ ana dizini altinda yer almak zorundadir.
   *
   * @param dilAyarlari
   */
00074   public TurkceDilBilgisi(DilAyarlari dilAyarlari) {

    this.dilAyarlari = dilAyarlari;
    this.dilAdi = dilAyarlari.ad();
    bilgiDizini = "kaynaklar/" + dilAyarlari.locale().getLanguage() + "/bilgi/";
    alfabeDosyaAdi = dosyaAdiUret("harf", "txt");
    ekDosyaAdi = dosyaAdiUret("ek", "xml");
    kokDosyaAdi = dosyaAdiUret("kokler", "bin");
    cepDosyaAdi = dosyaAdiUret("kelime_cebi", "txt");
    kokIstatistikDosyaAdi = dosyaAdiUret("kok_istatistik", "bin");
  }

  public TurkceDilBilgisi(DilAyarlari dilAyarlari, ZemberekAyarlari zemberekAyarlari) {
    this(dilAyarlari);
    this.cepKullan = zemberekAyarlari.cepKullan();
  }

  /**
   * kok_<locale>.uzanti dosya adini uretir.
   *
   * @param kok
   * @param uzanti
   * @return olusan kaynak dosyasi adi.
   */
00098   private String dosyaAdiUret(String kok, String uzanti) {
    return bilgiDizini + kok + '_' + dilAyarlari.locale().getLanguage() + '.' + uzanti;
  }

00102   public Alfabe alfabe() {
    if (alfabe != null) {
      return alfabe;
    } else
      try {
        logger.fine("Alfabe uretiliyor:" + dilAdi);
        Class clazz = dilAyarlari.alfabeSinifi();
        Constructor c = clazz.getConstructor(String.class, String.class);
        alfabe = (Alfabe) c.newInstance(alfabeDosyaAdi, dilAyarlari.locale().getLanguage());
      } catch (Exception e) {
        logger.severe("Alfabe uretilemiyor. muhtemel dosya erisim hatasi."+ e.getMessage());
      }
    return alfabe;
  }

00117   public EkYonetici ekler() {
    if (ekYonetici != null) {
      return ekYonetici;
    } else {
      alfabe();
      try {
        EkKuralKelimesiCozumleyici kuralCozumleyici = new EkKuralKelimesiCozumleyici(alfabe, dilAyarlari.ekKuralBilgisi());
        XmlEkOkuyucu ekOkuyucu = new XmlEkOkuyucu(
            ekDosyaAdi,
            dilAyarlari.ekUretici(alfabe),
            dilAyarlari.ekOzelDurumUretici(alfabe),
            kuralCozumleyici);
        logger.fine("Ek yonetici uretiliyor:" + dilAdi);
        Class clazz = dilAyarlari.ekYoneticiSinifi();
        Constructor c = clazz.getConstructor(
            Map.class,
            XmlEkOkuyucu.class);
        ekYonetici = (EkYonetici) c.newInstance(dilAyarlari.baslangiEkAdlari(), ekOkuyucu);
      } catch (Exception e) {
        logger.severe("ek yonetici sinif uretilemiyor." + e.getMessage());
      }
    }
    return ekYonetici;
  }

  /**
   * Sozluk, daha dogrusu Kokleri tasiyan agac ve iliskili kok secicileri tasiyan nesneyi uretir
   * Proje gelistirime asamasinda, eger ikili kok-sozluk dosyasi (kokler_xx.bin) dosyasi mevcut
   * degilse once onu uretmeye calisir, daha sonra asil sozluk uretim islemini yapar.
   * Normal kosullarda dagitim jar icerisinde bu dosya yer alacagindan bu islem (bin dosya uretimi) atlanir.
   *
   * @return Sozluk
   */
00150   public Sozluk kokler() {
    if (sozluk != null) {
      return sozluk;
    } else {
      if (!new KaynakYukleyici().kaynakMevcutmu(kokDosyaAdi)) {
        logger.warning("binary kok dosyasi bulunamadi. proje icerisinden calisildigi varsayilarak \n" +
            "calisilan dizine goreceli olarak '" + kokDosyaAdi + "' dosyasi uretilmeye calisacak.\n" +
            "eger duz yazki kok bilgilerine erisim saglanamazsa sistem kok bilgisine uretemeycektir. ");
        try {
          ikiliKokDosyasiUret();
        } catch (IOException e) {
          logger.severe("kok bilgilerine erisim saglanamadigindan uygulama calismaya devam edemez." + e.getMessage());
          return null;
        }
      }
      kokOzelDurumlari();
      logger.fine("Ikili okuyucu uretiliyor:");
      try {
        KokOkuyucu okuyucu = new IkiliKokOkuyucu(kokDosyaAdi, ozelDurumBilgisi);
        logger.fine("Sozluk ve agac uretiliyor:" + dilAdi);
        sozluk = new AgacSozluk(okuyucu, alfabe, ozelDurumBilgisi);
      } catch (IOException e) {
        logger.severe("sozluk uretilemiyor." + e.getMessage());
      }
    }
    return sozluk;
  }

00178   public KokOzelDurumBilgisi kokOzelDurumlari() {
    if (ozelDurumBilgisi != null) {
      return ozelDurumBilgisi;
    } else {
      ekler();
      try {
        Class clazz = dilAyarlari.kokOzelDurumBilgisiSinifi();
        Constructor c = clazz.getConstructor(EkYonetici.class, Alfabe.class);
        ozelDurumBilgisi = (KokOzelDurumBilgisi) c.newInstance(ekYonetici, alfabe);
      } catch (Exception e) {
        logger.severe("kok ozel durum bilgi nesnesi uretilemiyor."+ e.getMessage());
      }
    }
    return ozelDurumBilgisi;
  }

00194   public DenetlemeCebi denetlemeCebi() {
    if (!cepKullan) {
      logger.info("denetlemeCebi kullanilmayacak.");
      return null;
    }

    if (cep != null) {
      return cep;
    } else {
      try {
        cep = new BasitDenetlemeCebi(cepDosyaAdi);
      } catch (IOException e) {
        logger.warning("denetlemeCebi dosyasina (" + cepDosyaAdi + ") erisilemiyor. sistem denetlemeCebi kullanmayacak.");
        cep = null;
      }
    }
    return cep;
  }

00213   public Heceleyici heceBulucu() {
    if (heceleyici != null) {
      return heceleyici;
    } else {
      alfabe();
      Class clazz = dilAyarlari.heceleyiciSinifi();
      try {
        Constructor c = clazz.getConstructor(Alfabe.class);
        heceleyici = (Heceleyici) c.newInstance(alfabe);
      } catch (Exception e) {
        try {
          Constructor c = clazz.getConstructor();
          heceleyici = (Heceleyici) c.newInstance();
        } catch (Exception e2) {
          logger.warning("heceleyici nesnesi uretilemiyor. heceleme islemi basarisiz olacak."+ e2.getMessage());
        }
      }
    }
    return heceleyici;
  }


00235   public CozumlemeYardimcisi cozumlemeYardimcisi() {
    if (yardimci != null) {
      return yardimci;
    } else {
      alfabe();
      try {
        Class clazz = dilAyarlari.cozumlemeYardimcisiSinifi();
        Constructor c = clazz.getConstructor(Alfabe.class);
        yardimci = (CozumlemeYardimcisi) c.newInstance(alfabe);
      } catch (Exception e) {
        logger.severe("cozumleme yardimcisi nesnesi uretilemiyor."+ e.getMessage());
      }
    }
    return yardimci;
  }

  /**
   * Bu metod ile ikili kok bilgisi dosyasi (kokler_xx.bin uretilir.)
   * Eger uretim sirasinda istatistik bilgisi mevcutsa bu da kullanilir.
   *
   * @throws IOException
   */
00257   public void ikiliKokDosyasiUret() throws IOException {
    alfabe();
    ekler();
    kokOzelDurumlari();
    logger.info("Ikili sozluk dosyasi olusturuluyor...");

    //kokleri duz yazi dosyalardan oku
    List<Kok> tumKokler = new ArrayList<Kok>();
    for (String dosyaAdi : dilAyarlari.duzYaziKokDosyalari()) {
      KokOkuyucu okuyucu = new DuzYaziKokOkuyucu(
          dosyaAdi,
          ozelDurumBilgisi,
          alfabe,
          dilAyarlari.kokTipiAdlari());
      List<Kok> list = okuyucu.hepsiniOku();
      logger.info("Okunan kok sayisi: " + list.size());
      tumKokler.addAll(list);
    }
    logger.info("Toplam kok sayisi:" + tumKokler.size());

    AgacSozluk sozluk = new AgacSozluk(tumKokler, alfabe, ozelDurumBilgisi);

    if (new File(kokIstatistikDosyaAdi).exists()) {
      // istatistikleri koklere bagla.
      BinaryIstatistikOkuyucu istatistikOkuyucu = new BinaryIstatistikOkuyucu();
      istatistikOkuyucu.initialize(kokIstatistikDosyaAdi);
      istatistikOkuyucu.oku(sozluk);
    } else {
      logger.warning("istatistik dosyasina erisilemedi, kok dosyasi istatistik bilgisi icermeyecek." + kokIstatistikDosyaAdi);
    }
    // kokleri ikili olarak kaydet.
    IkiliKokYazici ozelYazici = new IkiliKokYazici(kokDosyaAdi);
    ozelYazici.yaz(tumKokler);
  }

  /**
   * Ana sinif calistiginda ikiliKokDosyasiUret uret sinifini calistirir. Eger parametre olarak
   * dil ayar sinifi adi gonderilirse iliskili dil icin uretim yapar. aksi halde Turkiye Turkcesi icin
   * ikili kok-sozluk dosyasini olusturur.
   *
   * @param args
   * @throws Exception
   */
00300   public static void main(String[] args) throws Exception {

    Class c = Class.forName("net.zemberek.tr.yapi.TurkiyeTurkcesi");
    if (args.length > 0) {
      String dilAyarSinifi = args[0];
      c = Class.forName(dilAyarSinifi);
    }
    new TurkceDilBilgisi((DilAyarlari) c.newInstance()).ikiliKokDosyasiUret();

  }

}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index