Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

ToleransliCozumleyici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.islemler.cozumleme;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.MetinAraclari;
import net.zemberek.bilgi.kokler.KokAdayiBulucu;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;

/**
 */
public class ToleransliCozumleyici {

  public static final Kelime[] BOS_KELIME_DIZISI = new Kelime[0];  

  public static final int TOLERANS = 1;
  private static Logger log = Logger.getLogger("ToleransliCozumleyici.class");
  private KokAdayiBulucu kokBulucu;
  private EkYonetici ekYonetici;
  private Alfabe alfabe;
  private CozumlemeYardimcisi yardimci;

  public ToleransliCozumleyici(KokAdayiBulucu kokBulucu,
                 EkYonetici yonetici,
                 Alfabe alfabe,
                 CozumlemeYardimcisi yardimci) {
    this.kokBulucu = kokBulucu;
    this.ekYonetici = yonetici;
    this.alfabe = alfabe;
    this.yardimci = yardimci;
  }

  public Kelime[] cozumle(String strGiris) {
    String strIslenmis = alfabe.ayikla(strGiris);
    if (strIslenmis.length() == 0)
      return BOS_KELIME_DIZISI;
    List<Kok> kokler = kokBulucu.adayKokleriBul(strIslenmis);
    List<Kelime> cozumler = new ArrayList<Kelime>();
    if (log.isLoggable(Level.FINER)) log.finer("Giris: " + strIslenmis + ", Adaylar: " + kokler);

    HarfDizisi girisDizi = new HarfDizisi(strIslenmis, alfabe);
    boolean icerikDegisti = false;
    for (int i = kokler.size() - 1; i >= 0; i--) {
      Kok kok = kokler.get(i);
      HarfDizisi kokDizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);
      if (icerikDegisti) {
        girisDizi = new HarfDizisi(strIslenmis, alfabe);
      }
      //int kokHatasi=MetinAraclari.editDistance(kok.icerik(), strGiris.substring(0,kok.icerik().length()));
      int kokHatasi = 0;

      icerikDegisti = yardimci.kokGirisDegismiVarsaUygula(kok, kokDizi, girisDizi);

      if (log.isLoggable(Level.FINER)) log.finer("Aday:" + kok.icerik() + " tolerans:" + kokHatasi);
      if (MetinAraclari.duzeltmeMesafesiIcinde(kok.icerik(), strIslenmis, TOLERANS))
        cozumler.add(new Kelime(kok, alfabe));
      List<Kelime> sonuclar;
      if (TOLERANS > kokHatasi)
        sonuclar = coz(kok, kokDizi, girisDizi, TOLERANS - kokHatasi);
      else
        sonuclar = coz(kok, kokDizi, girisDizi, 0);
      cozumler.addAll(sonuclar);
    }
    for (Kelime kel: cozumler) {
      yardimci.kelimeBicimlendir(kel);
      if (Character.isUpperCase(strGiris.charAt(0)))
        kel.icerik().harfDegistir(0, alfabe.buyukHarf(kel.icerik().ilkHarf()));
    }
    return cozumler.toArray(new Kelime[cozumler.size()]);
  }

  private List<Kelime> coz(Kok kok, HarfDizisi kokDizi, HarfDizisi girisDizi, int tolerans) {

    Kelime kelime = new Kelime(kok, kokDizi);
    kelime.ekEkle(ekYonetici.ilkEkBelirle(kelime.kok()));
    BasitKelimeYigini kelimeYigini = new BasitKelimeYigini();

    List<Kelime> uygunSonuclar = new ArrayList<Kelime>();

    //analiz kelimesini kokler kokunden olustur.
    kelimeYigini.temizle();
    Ek bulunanEk = kelime.sonEk();

    int ardisilEkSirasi = 0;
    while (true) {
      //bulunan son ekten sonra gelebilecek eklerden siradakini al.
      Ek incelenenEk = bulunanEk.getArdisilEk(ardisilEkSirasi++);

      //siradaki ek yoksa incelenen ek yanlis demektir.
      // yigindan kelimenin onceki durumunu cek.
      if (incelenenEk == null) {
        //yigin bos ise sonuclar dondur.
        if (kelimeYigini.bosMu())
          return uygunSonuclar;

        //kelimeyi ve bulunan eki onceki formuna donustur.
        BasitKelimeYigini.YiginKelime yiginKelime = kelimeYigini.al();
        kelime = yiginKelime.getKelime();
        bulunanEk = kelime.sonEk();
        ardisilEkSirasi = yiginKelime.getEkSirasi();
        continue;
      }

      //eger daha olusan kelime kok asamasinda ise (yani sadece YALIN eki eklenmisse)
      // ve kokun (kelime ile kok ayni ozel durumlara sahip) icinde bir ozel durum var ise
      // ozel durum denetlenir, yani kokun girilen ek ile degisip degismedigine bakilir.
      if (kelime.ekler().size() == 1 && kelime.kok().ozelDurumVarmi()) {
        if (!ozelDurumDenetle(kelime, girisDizi, incelenenEk, tolerans)) {
          if (log.isLoggable(Level.FINEST)) log.finest("Ozel durum yanlis, ek:" + incelenenEk);
          continue;
        }
      }

      //bazi eklerin olusumu, giris kelimesinin yapisina gore degisebilir.
      // ornegin giris "geleceGim" oldugu durumda gelecek zaman ekinin son harfinin
      // yumusamasi bilgisi ancak girise bakarak anlasilabilir. bu nedenle ek olusturma sirasinda giris
      // kullanilir

      HarfDizisi olusanEk = incelenenEk.cozumlemeIcinUret(kelime, girisDizi, null);
      //log.info("ek:" + incelenenEk + " olusum:" + olusanEk);
      if (olusanEk == null || olusanEk.length() == 0) {
        //log.info("bos ek.. " + incelenenEk);
        continue;
      }


      if (log.isLoggable(Level.FINER)) log.finest("Kok ve Olusan Ek:" + kelime.icerik() + " " + olusanEk);

      //Toleransli kiyaslama islemi burada yapiliyor. once gecici bir sekilde olusan kelimeye
      // olusan ek ekleniyor, ve giris ile toleransli kiyaslama yapiliyor. Eger kiyaslama
      // sonunda esik tolerans degeri asilmazsa dogru kabul edilip devam ediliyor.
      HarfDizisi olusum = new HarfDizisi(kelime.icerik());
      olusum.ekle(olusanEk);
      String olusumStr = olusum.toString();
      if (log.isLoggable(Level.FINEST)) log.finest("olusum:" + olusum);

      if (MetinAraclari.duzeltmeMesafesiIcinde(olusumStr, girisDizi.toString(), tolerans) ||
          MetinAraclari.parcasiDuzeltmeMesafesiIcinde(olusumStr, girisDizi.toString(), tolerans)) {
        kelimeYigini.koy(kelime.clone(), ardisilEkSirasi);
        ardisilEkSirasi = 0;
        // ek ekleneceginde yumusama yapilip yapilmayacagi belirleniyor.. aci
        if (olusanEk.harf(0).sesliMi()
            && kelime.sonHarf().sertMi()
            && kelime.ekler().size() > 1
            && olusanEk.ilkHarf().sertDonusum()!=null) {
          kelime.icerik().sonHarfYumusat();
        }
        kelime.icerikEkle(olusanEk);
        kelime.ekEkle(incelenenEk);
        olusumStr = kelime.icerikStr();
        if (log.isLoggable(Level.FINEST)) log.finest("ekleme sonrasi olusan kelime: " + kelime.icerik());

        bulunanEk = incelenenEk;

        if (MetinAraclari.duzeltmeMesafesiIcinde(olusumStr, girisDizi.toString(), tolerans)) {
          uygunSonuclar.add(kelime.clone());
          if (log.isLoggable(Level.FINER)) log.finer("uygun kelime:" + kelime.icerik());
        }
/*
            TurkceHarf ekIlkHarf = giris.harf(kelime.boy());
            if (ekIlkHarf == TurkceAlfabe.TANIMSIZ_HARF)
              return false;*/

      }
    }
  }

  private boolean ozelDurumDenetle(Kelime kelime, HarfDizisi girisDizi, Ek ek, int tolerans) {
    if (!kelime.kok().yapiBozucuOzelDurumVarmi())
      return true;
    HarfDizisi testKokIcerigi = kelime.kok().ozelDurumUygula(alfabe, ek);
    //if (log.isTraceEnabled()) log.trace("Ozel durum sonrasi:" + testKokIcerigi + " ek:" + ek.getIsim());
    if (testKokIcerigi == null)
      return false;
    if (MetinAraclari.parcasiDuzeltmeMesafesiIcinde(testKokIcerigi.toString(), girisDizi.toString(), tolerans)) {
      kelime.setIcerik(new HarfDizisi(testKokIcerigi));
      //if (log.isTraceEnabled()) log.trace("basari, kelime:" + kelime.icerik());
      return true;
    } else
      kelime.setIcerik(new HarfDizisi(kelime.kok().icerik(), alfabe));
    //if (log.isTraceEnabled()) log.trace("kelime:" + kelime.icerik());
    return false;
  }

}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index