Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TemelKokOzelDurumBilgisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi.kok;

import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;

/**
 * User: ahmet
 * Date: Aug 29, 2006
 */
00022 public class TemelKokOzelDurumBilgisi {

  protected static Logger logger = Kayitci.kayitciUret(TemelKokOzelDurumBilgisi.class);

  protected EkYonetici ekYonetici;
  protected Alfabe alfabe;
  protected Map<KokOzelDurumTipi, KokOzelDurumu> ozelDurumlar = new HashMap<KokOzelDurumTipi, KokOzelDurumu>();
  protected Map<String, KokOzelDurumu> kisaAdOzelDurumlar = new HashMap<String, KokOzelDurumu>();

  public static final int MAX_OZEL_DURUM_SAYISI = 30;
  protected KokOzelDurumu[] ozelDurumDizisi = new KokOzelDurumu[MAX_OZEL_DURUM_SAYISI];

  public TemelKokOzelDurumBilgisi(EkYonetici ekYonetici, Alfabe alfabe) {
    this.ekYonetici = ekYonetici;
    this.alfabe = alfabe;
  }

  public KokOzelDurumu ozelDurum(int indeks) {
    if (indeks < 0 || indeks >= ozelDurumDizisi.length)
      throw new IndexOutOfBoundsException("istenilen indeksli ozel durum mevcut degil:" + indeks);
    return ozelDurumDizisi[indeks];
  }

  public KokOzelDurumu kisaAdIleOzelDurum(String ozelDurumKisaAdi) {
    return kisaAdOzelDurumlar.get(ozelDurumKisaAdi);
  }


  protected KokOzelDurumu.Uretici uretici(KokOzelDurumTipi tip, HarfDizisiIslemi islem) {

    // bir adet kok ozel durumu uretici olustur.
    KokOzelDurumu.Uretici uretici = new KokOzelDurumu.Uretici(tip, islem);

    // eger varsa kok adlarini kullanarak iliskili ekleri bul ve bir Set'e ata.
    String[] ekAdlari = tip.ekAdlari();
    if (ekAdlari.length > 0) {
      Set<Ek> set = new HashSet<Ek>(ekAdlari.length);
      for (String s : ekAdlari) {
        Ek ek = ekYonetici.ek(s);
        if (ek != null) {
          set.add(ek);
        } else {
          logger.warning(s + " eki bulunamadigindan kok ozel durumuna eklenemedi!");
        }
      }
      // ureticiye seti ata.
      uretici.gelebilecekEkler(set);
    }
    return uretici;
  }

  protected void ekle(KokOzelDurumu.Uretici uretici) {
    //tum
    KokOzelDurumu ozelDurum = uretici.uret();
    ozelDurumlar.put(ozelDurum.tip(), ozelDurum);
    ozelDurumDizisi[ozelDurum.indeks()] = ozelDurum;
    kisaAdOzelDurumlar.put(ozelDurum.kisaAd(), ozelDurum);
  }

  protected void bosOzelDurumEkle(KokOzelDurumTipi... tipler) {
    for (KokOzelDurumTipi tip : tipler) {
      ekle(uretici(tip,new BosHarfDizisiIslemi()));
    }
  }

  public KokOzelDurumu ozelDurum(String kisaAd) {
    return kisaAdOzelDurumlar.get(kisaAd);
  }

  public KokOzelDurumu ozelDurum(KokOzelDurumTipi tip) {
    return ozelDurumlar.get(tip);
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index