Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

StandartCozumleyici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.islemler.cozumleme;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.bilgi.kokler.KokAdayiBulucu;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.TurkceHarf;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;

/**
 * User: ahmet
 * Date: Jan 9, 2005
 */
00026 public class StandartCozumleyici implements KelimeCozumleyici {

  public static final Kelime[] BOS_KELIME_DIZISI = new Kelime[0];  

  private static Logger log = Logger.getLogger(StandartCozumleyici.class.getName());
  private final KokAdayiBulucu kokBulucu;
  private final HarfDizisiKiyaslayici harfDizisiKiyaslayici;
  private EkYonetici ekYonetici;
  private Alfabe alfabe;
  private CozumlemeYardimcisi yardimci;

  public StandartCozumleyici(KokAdayiBulucu kokBulucu,
                HarfDizisiKiyaslayici kiyaslayci,
                Alfabe alfabe,
                EkYonetici ekYonetici,
                CozumlemeYardimcisi yardimci) {
    this.kokBulucu = kokBulucu;
    this.harfDizisiKiyaslayici = kiyaslayci;
    this.ekYonetici = ekYonetici;
    this.alfabe = alfabe;
    this.yardimci = yardimci;
  }

  /**
   * eger hepsiniCozumle=true ise dogru olabilecek tum kok ve ek kombinasyonlarini
   * dondurur.
   * Eger flag false ise ilk dogru cozumu tek elemanli dizi seklinde
   * dondurur.bu yontem hiz gerektiren denetleme islemi icin kullanilir.
   *
   * @param strGiris String cinsinden giris kelimesi
   * @param seviye: cozumnleme isleminin ne zaman sona erecegi bu bilesenin degerine gore
   * anlasilir.
   * @return tek ya da coklu kelime dizisi.
   */
00060   public Kelime[] cozumle(String strGiris, CozumlemeSeviyesi seviye) {

    //on islemler
    String strIslenmis = alfabe.ayikla(strGiris);
    if (!alfabe.cozumlemeyeUygunMu(strIslenmis) || strIslenmis.length() == 0)
      return BOS_KELIME_DIZISI;

    //kok adaylarinin bulunmasi.
    List<Kok> kokler = kokBulucu.adayKokleriBul(strIslenmis);

    if (log.isLoggable(Level.FINE)) log.fine("Giris: " + strGiris + ", Adaylar: " + kokler);
    HarfDizisi girisDizi = new HarfDizisi(strIslenmis, alfabe);
    boolean icerikDegisti = false;

    //cozumlerin bulunmasi
    List<Kelime> cozumler = new ArrayList<Kelime>(2);
    for (int i = kokler.size() - 1; i >= 0; i--) {
      if (icerikDegisti) {
        girisDizi = new HarfDizisi(strIslenmis, alfabe);
        icerikDegisti = false;
      }
      Kok kok = kokler.get(i);
      if (log.isLoggable(Level.FINER)) log.finest("Aday:" + kok.icerik());
      HarfDizisi kokDizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);

      //eger giris koke dogrudan esitse cozmeden kelimeyi olustur.
      if (harfDizisiKiyaslayici.kiyasla(kokDizi, girisDizi)) {
        Kelime kelime = kelimeUret(kok, kokDizi);
        if (yardimci.kelimeBicimiDenetle(kelime, strGiris)) {
          if (seviye== CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK) {
            return new Kelime[] {kelime};
          } else
            cozumler.add(kelime);
        }
      } else {
        icerikDegisti = yardimci.kokGirisDegismiVarsaUygula(kok, kokDizi, girisDizi);
        List<Kelime> sonuclar = coz(kok, kokDizi, girisDizi, seviye);
        for (Kelime sonuc : sonuclar) {
          if (yardimci.kelimeBicimiDenetle(sonuc, strGiris)) {
            if (seviye== CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK) {
              return new Kelime[] {sonuc};
            }
            cozumler.add(sonuc);
          }
        }
      }
    }
    return cozumler.toArray(new Kelime[cozumler.size()]);
  }

  public boolean cozumlenebilir(String giris) {
    return cozumle(giris, CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK).length == 1;
  }

  private Kelime kelimeUret(Kok kok, HarfDizisi dizi) {
    Kelime kelime = new Kelime(kok, dizi);
    kelime.ekEkle(ekYonetici.ilkEkBelirle(kelime.kok()));
    return kelime;
  }

  private List<Kelime> coz(Kok kok, HarfDizisi kokDizi, HarfDizisi giris, CozumlemeSeviyesi seviye) {

    Kelime kelime = kelimeUret(kok, kokDizi);
    BasitKelimeYigini kelimeYigini = new BasitKelimeYigini();
    Ek bulunanEk = kelime.sonEk();
    int ardisilEkSirasi = 0;
    List<Kelime> uygunSonuclar = Collections.emptyList();
    TurkceHarf ilkEkHarfi= giris.harf(kelime.boy());
    while (true) {
      //bulunan son ekten sonra gelebilecek eklerden siradakini al.
      Ek incelenenEk = bulunanEk.getArdisilEk(ardisilEkSirasi++);
      //siradaki ek yoksa incelenen ek yanlis demektir.
      // yigindan kelimenin onceki durumunu cek.
      if (incelenenEk == null) {
        //yigin bos ise basarisizlik.
        if (kelimeYigini.bosMu())
          return uygunSonuclar;

        //kelimeyi ve bulunan eki onceki formuna donustur.
        BasitKelimeYigini.YiginKelime yiginKelime = kelimeYigini.al();
        kelime = yiginKelime.getKelime();
        bulunanEk = kelime.sonEk();
        ardisilEkSirasi = yiginKelime.getEkSirasi();
        ilkEkHarfi= giris.harf(kelime.boy());
        continue;
      }

      if (kelime.gercekEkYok() && kelime.kok().ozelDurumVarmi()) {
        if (!ozelDurumUygula(kelime, giris, incelenenEk)) {
          continue;
        } else
          ilkEkHarfi = giris.harf(kelime.boy());
      }

      if(!incelenenEk.ilkHarfDenetle(ilkEkHarfi))
        continue;
      
      HarfDizisi olusanEkIcerigi = incelenenEk.cozumlemeIcinUret(kelime, giris, harfDizisiKiyaslayici);
      if (olusanEkIcerigi == null || olusanEkIcerigi.length() == 0) {
        continue;
      }

      if (harfDizisiKiyaslayici.aradanKiyasla(giris,
          olusanEkIcerigi,
          kelime.boy())) {
        // ek dongusu testi
        //if (kelime.ekDongusuVarmi(incelenenEk)) continue;
        kelimeYigini.koy(kelime.clone(), ardisilEkSirasi);
        ardisilEkSirasi = 0;
        kelime.ekEkle(incelenenEk);
        kelime.icerikEkle(olusanEkIcerigi);
        ilkEkHarfi = giris.harf(kelime.boy());
        if (log.isLoggable(Level.FINE)) log.fine("ekleme sonrasi olusan kelime: " + kelime.icerik());

        bulunanEk = incelenenEk;

        if (harfDizisiKiyaslayici.kiyasla(kelime.icerik(), giris) && !incelenenEk.sonEkOlamazMi()) {
          if (seviye!= CozumlemeSeviyesi.TUM_KOK_VE_EKLER) {
            uygunSonuclar = new ArrayList<Kelime>(1);
            uygunSonuclar.add(kelime);
            return uygunSonuclar;
          }
          if (uygunSonuclar.isEmpty())
            uygunSonuclar = new ArrayList<Kelime>(2);
          uygunSonuclar.add(kelime.clone());
        }
      }
    }
  }

  private boolean ozelDurumUygula(Kelime kelime, HarfDizisi giris, Ek ek) {
    if (!kelime.kok().yapiBozucuOzelDurumVarmi())
      return true;
    HarfDizisi testKokIcerigi = kelime.kok().ozelDurumUygula(alfabe, ek);
    if (testKokIcerigi == null) return false;
    if (log.isLoggable(Level.FINER))
      log.finer("Ozel durum sonrasi:" + testKokIcerigi + " ek:" + ek.ad());
    kelime.setIcerik(testKokIcerigi);
    return harfDizisiKiyaslayici.bastanKiyasla(giris, testKokIcerigi);
  }
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index