Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

MetinAraclari.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.araclar;

/**
 * Genel metin araçları. String benzerliği, Q klavye mesafesi gibi fonksiyonları barındırır.
 * @author MDA
 */
00011 public class MetinAraclari {

  private static JaroWinkler jaroWinkler = new JaroWinkler();

  /**
   * Degistirilmis Levenshtein Edit Dist. algoritması. transpozisyonları da 1 düzeltme mesafesi
   * olarak hesaplar. 
   * TODO: Alphan'ın mesafe aşımını sezip kısa kesme kodunu ekle.
   * @param s kaynak
   * @param t hedef
   * @param limit sinir degeri
   * @return iki kelime arasindaki mesafe, tamsayi cinsinden. kucuk rakamlar daha buyuk benzerligi gosterir.
   */
00024   private static int duzeltmeMesafesi(String s, String t, int limit)
  {
    int n = s.length(); //length of s
    int m = t.length(); //length of t
    int[][] d = new int[n + 1][m + 1]; // matrix
    int cost; // cost
    // Step 1
    if (n == 0) return m;
    if (m == 0) return n;
    // Step 2
    for (int i = 0; i <= n; d[i][0] = i++) ;
    for (int j = 0; j <= m; d[0][j] = j++) ;
    // Step 3
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      //Step 4
      for (int j = 1; j <= m; j++)
      {
        // Step 5
        cost = (t.charAt(j-1) == s.charAt(i-1) ? 0 : 1);
        // Step 6
        d[i][j] = Math.min(Math.min(d[i-1][j] + 1, d[i][j-1] + 1), d[i-1][j-1] + cost);
        // Step 6A
        if (i > 1 && j > 1)
        {
          int trans = d[i-2][j-2] + 1;
          if (s.charAt(i-2) != t.charAt(j-1)) trans++;
          if (s.charAt(i-1) != t.charAt(j-2)) trans++;
          if (d[i][j] > trans) d[i][j] = trans;
        }
      }
    }
    // Step 7
    return d[n][m] > limit ? limit + 1 : d[n][m];
  }

 public static boolean duzeltmeMesafesiIcinde(String source, String target, int dist)
 {
   return (duzeltmeMesafesi(source, target, dist) <= dist);
 }

 /**
  * Verilen s1 stringinin verilen distance düzeltme mesafesi çerçevesinde
  * s2 stringinin alt stringi olup olmadığını döndürürr. Örneğin:
  * <pre>
  * isInSubStringLevenshteinDistance("elma","ekmalar",1) -> true
  * isInSubStringLevenshteinDistance("elma","emalar",1) -> true
  * isInSubStringLevenshteinDistance("elma","eksalar",1) -> false (substring min dist=2)
  * </pre>
  *
  * @param s1    :
  * @param s2    : s1'i distance düzeltme mesafesi içinde kapsayıp kapsamadığı araştırılan String
  * @param distance : düzeltme mesafesi
  * @return eger istenilen mesafede is true.
  */
00079  public static boolean parcasiDuzeltmeMesafesiIcinde(String s1, String s2, int distance)
 {
   if (s2.length() < (s1.length() - distance))
     return false;

   if (s2.length() >= s1.length())
   {
     String test = s2.substring(0, s1.length());
     if (duzeltmeMesafesiIcinde(s1, test, distance)) return true;
     test = s2.substring(0, s1.length() - 1);
     if (duzeltmeMesafesiIcinde(s1, test, distance)) return true;
     if (s2.length() >= s1.length() + 1)
     {
       test = s2.substring(0, s1.length() + 1);
       if (duzeltmeMesafesiIcinde(s1, test, distance)) return true;
     }
   }
   else
   {
     if (duzeltmeMesafesiIcinde(s1, s2, distance)) return true;
   }
   return false;
 }

  public static int duzeltmeMesafesi(String source, String target)
  {
    int maxDif = Math.max(source.length(), target.length());
    return duzeltmeMesafesi(source, target, maxDif);
  }

  /**
   * s1 ile s2'nin benzerlik oranini hesaplar.
   *
   * @param s1
   * @param s2
   * @return 0-1.0 arasi bir deger. Buyuk rakamlar kelimelerin daha benzer oldugunu gosterir.
   */
00116   public static double sozcukBenzerlikOrani(String s1, String s2) {
    return jaroWinkler.benzerlikOrani(s1, s2);
  }

  /**
   * s1 ile s2'nin enazBenzerlik degeri kadar ya da daha benzer olup olmadigini test eder.
   *
   * @param s1
   * @param s2
   * @param enazBenzerlik
   * @return eger benzerlik orani enazBenzerlik'na es ya da buyukse true
   */
00128   public static boolean sozcukBenzerlikTesti(String s1, String s2, double enazBenzerlik) {
    return (jaroWinkler.benzerlikOrani(s1, s2) >= enazBenzerlik);
  }
  
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index