Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KokIstatistikleri.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 19.Ara.2004
 *
 */
package net.zemberek.istatistik;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import net.zemberek.araclar.IstatistikAraclari;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.KelimeTipi;
import net.zemberek.yapi.Kok;

/**
 * @author MDA
 */
00026 public class KokIstatistikleri implements Istatistik {
  private static HashMap<String, GenelKokIstatistikBilgisi> kokler = new HashMap<String, GenelKokIstatistikBilgisi>(100);
  private long toplamKelime = 0;

  private long toplamIsimKokSayisi = 0;
  private long toplamSifatKokSayisi = 0;
  private long toplamFiilKokSayisi = 0;
  private long toplamSayiKokSayisi = 0;

  private long toplamIsimSayisi = 0;
  private long toplamSifatSayisi = 0;
  private long toplamFiilSayisi = 0;
  private long toplamSayiSayisi = 0;

  private long toplamKelimeUzunlugu = 0;
  private long toplamIsimKelimeUzunlugu = 0;
  private long toplamSifatKelimeUzunlugu = 0;
  private long toplamFiilKelimeUzunlugu = 0;
  private long toplamSayiKelimeUzunlugu = 0;

  private double ortalamaKelimeUzunlugu = 0.0D;
  private double ortalamaIsimKokUzunlugu = 0.0D;
  private double ortalamaFiilKokUzunlugu = 0.0D;

  private double ortalamaKokUzunlugu = 0.0D;
  private double ortalamaIsimUzunlugu = 0.0D;
  private double ortalamaFiilUzunlugu = 0.0D;

  private long toplamKokSayisi = 0;
  private long toplamKelimeSayisi = 0;
  private int[] kontrolDizisi = new int[]{2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000};
  private long[] araToplamlar = new long[kontrolDizisi.length];
  private int araToplamSayaci = 0;
  // bu dizi en Kok kullanılan n kok'un tum metnin yuzde kacini kapsadigini 
  // incelemek icin kullanilan ornekleme araliklarini tutar.

  private int[] toplamEkUzunlukSayilari = new int[GenelKokIstatistikBilgisi.TABLO_MAX_EK_SAYISI];
  private double[] kokKapsamaYuzdeleri = new double[kontrolDizisi.length];

  private ArrayList<GenelKokIstatistikBilgisi> kokListesi = null;

  public KokIstatistikleri() {

  }

  public void sonucGuncelle(Kok kok, Kelime giris) {
    GenelKokIstatistikBilgisi kokBilgisi = kokler.get(kok.icerik());
    if (kokBilgisi == null) {
      kokBilgisi = new GenelKokIstatistikBilgisi(kok);
      kokler.put(kok.icerik(), kokBilgisi);
    }

    if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.ISIM) {
      toplamIsimSayisi++;
      toplamIsimKelimeUzunlugu += giris.icerik().length();
      // Diger isim istatistikleri..
    } else if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.FIIL) {
      toplamFiilSayisi++;
      toplamFiilKelimeUzunlugu += giris.icerik().length();
      // Diger Fiil istatistikleri
    } else if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.SIFAT) {
      toplamSifatSayisi++;
      toplamSifatKelimeUzunlugu += giris.icerik().length();
      // Diger Sıfat istatistikleri
    } else if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.SAYI) {
      toplamSayiSayisi++;
      toplamSayiKelimeUzunlugu += giris.icerik().length();
      // Diger Sıfat istatistikleri
    }
    kokBilgisi.guncelle(giris);
  }


  public void tamamla() {
    kokListesi = new ArrayList<GenelKokIstatistikBilgisi>();
    araToplamSayaci = 0;

    // Kokleri bir listeye doldur (sIralamak iÇin)
    for (Iterator<GenelKokIstatistikBilgisi> it = kokler.values().iterator(); it.hasNext();) {
      GenelKokIstatistikBilgisi kokBilgisi = it.next();
      toplamKelime += kokBilgisi.getKullanimSayisi();
      if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.ISIM) {
        toplamIsimKokSayisi++;
        // Diger isim istatistikleri..
      }
      if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.FIIL) {
        toplamFiilKokSayisi++;
        // Diger Fiil istatistikleri
      }
      if (kokBilgisi.getKok().tip() == KelimeTipi.SIFAT) {
        toplamSifatKokSayisi++;
        // Diger S�fat istatistikleri
      }
      kokListesi.add(kokBilgisi);
    }
    Collections.sort(kokListesi, new KokMiktarKarsilastirici());

    long araToplam = 0;
    for (int i = 0; i < kokListesi.size(); i++) {
      GenelKokIstatistikBilgisi istatistik = kokListesi.get(i);
      istatistik.setKullanimFrekansi((int)(((double)istatistik.getKullanimSayisi() / this.toplamKelime) * 1000000));
      //istatistik.setKullanimFrekansi((int)istatistik.getKullanimSayisi()); //(int)(((double)istatistik.getKullanimSayisi() / this.toplamKelime) * 1000000));
      araToplam += istatistik.getKullanimSayisi();
      if ((i + 1) == kontrolDizisi[araToplamSayaci]) {
        araToplamlar[araToplamSayaci] = araToplam;
        araToplamSayaci++;
      }
      int[] ekUzunlukSayilari = istatistik.getEkUzunlukSayilari();
      for (int j = 0; j < ekUzunlukSayilari.length; j++) {
        // iki uzunluklularin sayisi toplamEkUzunlukSayilari[2] ye vs.
        toplamEkUzunlukSayilari[j] += ekUzunlukSayilari[j];
      }
    }
//    this.evaluate();

    for (int i = 0; i < araToplamSayaci; i++) {
      kokKapsamaYuzdeleri[i] = IstatistikAraclari.yuzdeHesapla(araToplamlar[i], toplamKelime);
    }
    this.toplamKelimeSayisi = toplamKelime;
    this.toplamKokSayisi = kokListesi.size();
    this.ortalamaIsimUzunlugu = (double) toplamIsimKelimeUzunlugu / toplamIsimSayisi;
    this.ortalamaFiilUzunlugu = (double) toplamFiilKelimeUzunlugu / toplamFiilSayisi;

    for (int i = 0; i < toplamKokSayisi; i++) {
      GenelKokIstatistikBilgisi istatistik = kokListesi.get(i);
      istatistik.duzenle();
      List<EkZinciri> ekler = istatistik.getEkListesi();
    }

  }

  class KokMiktarKarsilastirici implements Comparator<GenelKokIstatistikBilgisi> {
    public int compare(GenelKokIstatistikBilgisi o1, GenelKokIstatistikBilgisi o2) {
      return (int) (o2.getKullanimSayisi() - o1.getKullanimSayisi());
    }
  }

  public long getToplamKelimeSayisi() {
    return toplamKelimeSayisi;
  }

  public List<GenelKokIstatistikBilgisi> getKokListesi() {
    return kokListesi;
  }

  public long getToplamKokSayisi() {
    return toplamKokSayisi;
  }


  public void setToplamKokSayisi(long toplamKokSayisi) {
    this.toplamKokSayisi = toplamKokSayisi;
  }


  public static HashMap<String, GenelKokIstatistikBilgisi> getKokler() {
    return kokler;
  }


  public long[] getAraToplamlar() {
    return araToplamlar;
  }


  public int getAraToplamSayaci() {
    return araToplamSayaci;
  }


  public double[] getKokKapsamaYuzdeleri() {
    return kokKapsamaYuzdeleri;
  }


  public int[] getKontrolDizisi() {
    return kontrolDizisi;
  }


  public double getOrtalamaFiilKokUzunlugu() {
    return ortalamaFiilKokUzunlugu;
  }


  public double getOrtalamaFiilUzunlugu() {
    return ortalamaFiilUzunlugu;
  }


  public double getOrtalamaIsimKokUzunlugu() {
    return ortalamaIsimKokUzunlugu;
  }


  public double getOrtalamaIsimUzunlugu() {
    return ortalamaIsimUzunlugu;
  }


  public double getOrtalamaKelimeUzunlugu() {
    return ortalamaKelimeUzunlugu;
  }


  public double getOrtalamaKokUzunlugu() {
    return ortalamaKokUzunlugu;
  }


  public int[] getToplamEkUzunlukSayilari() {
    return toplamEkUzunlukSayilari;
  }


  public long getToplamFiilKelimeUzunlugu() {
    return toplamFiilKelimeUzunlugu;
  }


  public long getToplamFiilKokSayisi() {
    return toplamFiilKokSayisi;
  }


  public long getToplamFiilSayisi() {
    return toplamFiilSayisi;
  }


  public long getToplamIsimKelimeUzunlugu() {
    return toplamIsimKelimeUzunlugu;
  }


  public long getToplamIsimKokSayisi() {
    return toplamIsimKokSayisi;
  }


  public long getToplamIsimSayisi() {
    return toplamIsimSayisi;
  }


  public long getToplamKelime() {
    return toplamKelime;
  }


  public long getToplamKelimeUzunlugu() {
    return toplamKelimeUzunlugu;
  }


  public long getToplamSayiKelimeUzunlugu() {
    return toplamSayiKelimeUzunlugu;
  }


  public long getToplamSayiKokSayisi() {
    return toplamSayiKokSayisi;
  }


  public long getToplamSayiSayisi() {
    return toplamSayiSayisi;
  }


  public long getToplamSifatKelimeUzunlugu() {
    return toplamSifatKelimeUzunlugu;
  }


  public long getToplamSifatKokSayisi() {
    return toplamSifatKokSayisi;
  }


  public long getToplamSifatSayisi() {
    return toplamSifatSayisi;
  }

  public void guncelle() {
  }

}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index