Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KokDugumu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 24.Eki.2004
 */
package net.zemberek.bilgi.kokler;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import net.zemberek.yapi.Kok;

/**
 * Kök düğümü sınıfı Kök ağacının yapıtaşıdır. Her düğüm, kökler, eşseli kökler,
 * değişmiş halleri ifade eden bir string ve uygun şekilde bellek kullanımı için 
 * hazırlanmış özel bir alt düğüm listesi nesnesi taşır.
 * <p/>
 * Çeşitli nedenlerle değişikliğe uğrayabilecek olan kökler ağaca eklenirken
 * değişmiş halleri ile beraber eklenirler. Örneğin kitap kökü hem kitab hem de
 * kitap hali ile sözlüğe eklenir, ancak bu iki kelime için oluşan düğüm de
 * aynı kökü gösterirler. Böylece "kitabına" gibi kelimeler için kök adayları
 * aranırken "kitap" köküne erişilmiş olur.
 * <p/>
 * Eş sesli olan kökler aynı düğüme bağlanırlar. Ağacın oluşumu sırasında ilk 
 * gelen kök düğümdeki kök değişkenine, sonradan gelenler de esSesliler listesine 
 * eklenirler. Arama sırasında bu kök te aday olarak döndürülür.
 *
 * @author MDA
 */
00033 public class KokDugumu {

  private AltDugumListesi altDugumler = null;
  // Her düğüm bir harfle ifade edilir.
  private char harf;
  // eş seslileri taşıyan liste (Kok nesneleri taşır)
  private List<Kok> esSesliler = null;
  // Düğümğn taşıdığı kök
  private Kok kok = null;
  // Kökün değişmiş halini tutan string
  private CharSequence kelime = null;

  public KokDugumu() {
  }

  public KokDugumu(char harf) {
    this.harf = harf;
  }

  public KokDugumu(char harf, CharSequence icerik, Kok kok) {
    this.harf = harf;
    this.kok = kok;
    if (!icerik.equals(kok.icerik())) this.kelime = icerik;
  }

  /**
   * Verilen karakteri taşıyan alt düğümü getirir.
   *
   * @param in
   * @return Eğer verilen karakteri taşıyan bir alt düğüm varsa
   * o düğümü, yoksa null.
   */
00065   public final KokDugumu altDugumBul(char in) {
    if (altDugumler == null)
      return null;
    else
      return altDugumler.altDugum(in);
  }

  /**
   * Verilen düğümü bu düğüme alt düğüm olarak ekler.
   * Dönüş değeri eklenen düğümdür
   *
   * @param dugum
   * @return Eklenen düğüm
   */
00079   public final KokDugumu dugumEkle(KokDugumu dugum) {
    if (altDugumler == null) {
      altDugumler = new AltDugumListesi();
    }
    altDugumler.ekle(dugum);
    return dugum;
  }

  /**
   * @return tum alt dugumler. dizi olarak.
   */
00090   public final KokDugumu[] altDugumDizisi() {
    if (altDugumler == null) {
      return new KokDugumu[0];
    }
    return altDugumler.altDugumlerDizisi();
  }

  public final boolean altDugumVarMi(){
    return !(altDugumler == null || altDugumler.size() == 0);
  }
  /**
   * Eğer Düğüme bağlı bir kök zaten varsa esSesli olarak ekle, 
   * yoksa sadece kok'e yaz.
   *
   * @param kok
   */
00106   public final void kokEkle(Kok kok) {
    if (this.kok != null) {
      if (esSesliler == null) esSesliler = new ArrayList<Kok>(1);
      esSesliler.add(kok);
    } else {
      this.kok = kok;
    }
  }

  public final Kok kok() {
    return this.kok;
  }

  public final List<Kok> esSesliler() {
    return esSesliler;
  }

  public final CharSequence kelime() {
    if (kelime != null) return kelime;
    if (kok != null) return kok.icerik();
    return null;
  }

  public final void setKelime(CharSequence kelime) {
    this.kelime = kelime;
  }

  /**
   * @return düğüme bağlı kök ve eş seslilerin hepsini bir listeye 
   * koyarak geri döndürür.
   */
00137   public List<Kok> tumKokler() {
    if (kok != null) {
      ArrayList<Kok> kokler = new ArrayList<Kok>();
      kokler.add(kok);
      if (esSesliler != null) {
        kokler.addAll(esSesliler);
      }
      return kokler;
    }
    return null;
  }

  /**
   * @return düğüme bağlı tum köklerin icerigi "icerik" ile ayni olanlairni dondurur
   * koyarak geri döndürür.
   */
00153   public List<Kok> tumKokler(String icerik) {
    if (kok != null) {
      ArrayList<Kok> kokler = new ArrayList<Kok>(2);
      //if(kok.icerik().equals(icerik))
      kokler.add(kok);
      if (esSesliler != null) {
        kokler.addAll(esSesliler);
//        for (Kok esKok : esSesliler) {
//          if(esKok.icerik().equals(icerik))
//            kokler.add(esKok);
//        }
      }
      return kokler;
    }
    return null;
  }  /**
   * Verilen collectiona düğüme bağlı tüm kökleri ekler. 
   *
   * @param kokler
   */
00177   public final void tumKokleriEkle(List<Kok> kokler) {
    if (kok != null && !kokler.contains(kok)) {
      kokler.add(kok);
      if (esSesliler != null) {
        kokler.addAll(esSesliler);
      }
    }
  }

  public final void temizle() {
    this.kok = null;
    this.kelime = null;
    this.esSesliler = null;
  }

  public final void kopyala(KokDugumu kaynak) {
    this.kok = kaynak.kok();
    this.kelime = kaynak.kelime();
    this.esSesliler = kaynak.esSesliler();
  }

  public final char harf() {
    return harf;
  }

  public final void setHarf(char harf) {
    this.harf = harf;
  }

  /**
   * Düğümün ve alt düğümlerinin ağaç yapısı şeklinde string gösterimini döndürür.
   * sadece debug amaçlıdır.
   *
   * @param level
   * @return dugumun string halini dondurur.
   */
00213   public final String goster(int level) {
    char[] indentChars = new char[level * 2];
    for (int i = 0; i < indentChars.length; i++)
      indentChars[i] = ' ';
    String indent = new String(indentChars);
    String str = indent + " Harf: " + harf;
    if (kelime != null) {
      str += " [Kelime: " + kelime + "] ";
    }
    if (kok != null) {
      str += " [Kok: " + kok + "] ";
    }

    if (esSesliler != null) {
      str += " [Es sesli: ";
      for (Kok anEsSesliler : esSesliler) {
        str += (anEsSesliler) + " ";
      }
      str += " ]";
    }

    KokDugumu[] subNodes = altDugumDizisi();
    if (subNodes != null) {
      str += "\n " + indent + " Alt dugumler:\n";
      for (KokDugumu subNode : subNodes) {
        if (subNode != null) {
          str += subNode.goster(level + 1) + "\n";
        }
      }
    }
    return str;
  }

  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder buf = new StringBuilder();
    buf.append("harf:").append(harf);
    if(altDugumler != null)
      buf.append(" alt dugum sayisi:").append(altDugumler.size());
    return buf.toString();
  }

  /**
   * Kök agacindaki düğümlerin alt düğümleri için bu sinifi kullanirlar.
   * Özellikle bellek kullaniminin önemli oldugu Zemberek-Pardus ve OOo 
   * eklentisi gibi uygulamalarda bu yapinin kullanilmasi bellek kazanci 
   * getirmektedir. 
   * Asagidaki sinifta alt dugum sayisi CEP_BUYUKLUGU degerinden
   * az ise sadece CEP_BUYUKLUGU elemanli bir dizi acar. Bu dizi üzerinde 
   * Arama yapmak biraz daha yavas olsa da ortalama CEP_BUYUKLUGU/2 aramada 
   * sonuca erişildiği için verilen ceza minimumda kalir. 
   *
   */
00266   private static final int CEP_BUYUKLUGU = 3;
  private final class AltDugumListesi {
    KokDugumu[] dugumler = new KokDugumu[CEP_BUYUKLUGU];
    int index = 0;
    HashMap<Character, KokDugumu> tumDugumler = null;

    /**
     * Verilen düğümü alt düğüm olarak ekler. eger alt düğümlerinin sayisi
     * CEP_BUYUKLUGU degerini asmissa bir HashMap oluşturur
     * @param dugum
     */
    public final void ekle(KokDugumu dugum) {
      if (index == CEP_BUYUKLUGU) {
        if (tumDugumler == null) {
          tumDugumler = new HashMap<Character, KokDugumu>(CEP_BUYUKLUGU + 2);
          for (int i = 0; i < CEP_BUYUKLUGU; i++) {
            tumDugumler.put(dugumler[i].harf(), dugumler[i]);
          }
          dugumler = null;
        }
        tumDugumler.put(dugum.harf(), dugum);
      } else {
        dugumler[index++] = dugum;
      }
    }

    /**
     * Verilen karaktere sahip alt düğümü döndürür.
     * @param giris
     * @return ilgili KokDugumu
     */
    public final KokDugumu altDugum(char giris) {
      if (dugumler != null) {
        for (int i=0 ; i< index; i++) {
          if (dugumler[i].harf() == giris) {
            return dugumler[i];
          }
        }
        return null;
      } else {
        return tumDugumler.get(giris);
      }
    }

    /**
     * Alt düğümleri dizi olarak döndürür.
     * @return KokDugumu[] cinsinden alt düğümler dizisi
     */
    public final KokDugumu[] altDugumlerDizisi() {
      if (dugumler != null){
        return dugumler;
      }
      else{
        return tumDugumler.values().toArray(new KokDugumu[tumDugumler.values().size()]);
      }
    }
    
    public final int size(){
      if (dugumler != null){
        return index;
      } else {
        return tumDugumler.size();
      }
    }
  }
  
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index