Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KokAgaci.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 28.Eyl.2004
 */
package net.zemberek.bilgi.kokler;

import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.Kok;

/**
 * Kök ağacı zemberek sisteminin temel veri taşıyıcılarından biridir. Kök 
 * sözlüğünden okunan tüm kökler bu ağaca yerleştirilirler. Ağacın oluşumundan 
 * AgacSozluk sınıfı sorumludur.
 * Kök ağacı kompakt DAWG (Directed Acyclic Word Graph) benzeri
 * bir yapıya sahiptir. Ağaca eklenen her kök harflerine göre bir ağaç oluşturacak
 * şekilde yerleştirilir. Bir kökü bulmak için ağacın başından itibaren kökü 
 * oluşturan harfleri temsil eden düğümleri izlemek yeterlidir. 
 * Eğer bir kökü ararken erişmek istediğimiz harfe ait bir alt düğüme
 * gidemiyorsak kök ağaçta yok demektir.
 * <p/>
 * Ağacın bir özelliği de boşuna düğüm oluşturmamasıdır. Eğer bir kökün altında
 * başka bir kök olmayacaksa tüm harfleri için ayrı ayrı değil, sadece gerektiği
 * kadar düğüm oluşturulur.
 * <p/>
 *
 * @author MDA
 */
00037 public class KokAgaci {
  private static Logger log = Kayitci.kayitciUret(KokAgaci.class);
  private KokDugumu baslangicDugumu = null;
  private int nodeCount = 0;
  private Alfabe alfabe;

  public KokAgaci(KokDugumu baslangicDugumu, Alfabe alfabe) {
    this.baslangicDugumu = baslangicDugumu;
    this.alfabe = alfabe;
  }

  public KokDugumu getKokDugumu() {
    return baslangicDugumu;
  }

  public Alfabe getAlfabe() {
    return alfabe;
  }

  public int getNodeCount() {
    return nodeCount;
  }

  /**
   * Verilen kök icerigini ağaca ekler.
   *
   * @param icerik
   * @param kok
   */
00066   public void ekle(String icerik, Kok kok) {
    //System.out.println("Kelime: " + icerik);
    char[] giris = icerik.toCharArray();
    KokDugumu node = baslangicDugumu;
    KokDugumu oncekiDugum = null;
    int idx = 0;
    // null alt düğüm bulana dek veya kelimenin sonuna gelene 
    // dek kelimenin harflerini izleyerek alt düğümlerde ilerle
    while (idx < giris.length) {
      oncekiDugum = node;
      node = node.altDugumBul(giris[idx]);
      if (node == null) break;
      idx++;
    }
    /**
     * Ağaç üzerinde ilerlerken giriş kelimemizin sonuna kadar gitmişiz. 
     * Yani ağacın sonuna (yapraklarına) ulaşmadan önce girişe erişmişiz. 
     * 
     * Aşağıdaki drumlar bu durum çerçevesinde çözülür:
     * 
     * (1)
     * i-s-t-->istim şeklindeki dala "is" kelimesini eklemek.
     * i-s-t-->istim
     *  |-->is
     *
     * veya
     * 
     * (2) Geldiğimiz düğüme eklemek için yeni bir düğüm oluşturma zorunluluğu var.
     * i-s-->istim e is gelirse de
     * i-s-t-->istim
     *  |-->is
     *
     * (3) Eş seslilik durumu:
     * 
     * a-l-->al a "al" gelirse
     * a-l-->al(2) olur.
     *
     */
    if (idx == giris.length) {
      // (1) durumu
      if (node.altDugumVarMi()) {
        node.kokEkle(kok);
        node.setKelime(icerik);
      }
      // Eş seslilik durumu.
      else if (node.kelime().equals(icerik)) {
        node.kokEkle(kok);
      }
      // (2) durumu
      else if (node.kok() != null) {
        KokDugumu newNode = node.dugumEkle(new KokDugumu(node.kelime().charAt(idx)));
        newNode.kopyala(node);
        node.temizle();
        node.kokEkle(kok);
        node.setKelime(icerik);
      }
      return;
    }

    /**
     * Kaldığımız düğüme bağlı bir kök yoksa bu kök için bir düğüm oluşturup ekleriz.
     */
    if (oncekiDugum.kok() == null || idx == oncekiDugum.kelime().length()) {
      oncekiDugum.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      return;
    }
    
    if (oncekiDugum.kelime().equals(icerik)) {
      oncekiDugum.kokEkle(kok);
      return;
    }

    /**
     * Düğümde duran "istimlak" ve gelen kök = "istim" için,
     * i-s-istimlak
     *
     * Önce i-s-t-i-m-l düğümleri oluşturulur ve istimlak en uca, istim de bir 
     * gerisindeki m düğümüne bağlanır.
     * 
     * i-s-t-i-m-l-->istimlak
     *     |-->istim
     */
    char[] nodeHd = ((String)oncekiDugum.kelime()).toCharArray();
    KokDugumu newNode = oncekiDugum;

    if (nodeHd.length <= giris.length) {
      while (idx < nodeHd.length && nodeHd[idx] == giris[idx]) {
        newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
        idx++;
      }

      // Kisa dugumun eklenmesi.
      if (idx < nodeHd.length) {
        KokDugumu temp = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
        temp.kopyala(oncekiDugum);
      } else {
        newNode.kopyala(oncekiDugum);
      }

      // Uzun olan dugumun (yeni gelen) eklenmesi
      newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      oncekiDugum.temizle();
    }

    /**
     * Eğer köke önce "istimlak" i-s ye bnğlanmışsa ve sonra "istifa" gelirse
     * i-s-->istimlak
     *
     * t-i düğümleri oluşturulur, daha sonra istifa için f istimlak için de m
     * oluşturulur ve düğümler uygun şekilde bağlanır.
     * 
     * i-s-t-i-m-->istimlak
     *    |-f-->istifa
     *
     */

    else {
      while (idx < giris.length && giris[idx] == nodeHd[idx]) {
        newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx]));
        idx++;
      }
      // Kisa dugumun eklenmesi.
      if (idx < giris.length) {
        newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      } else {
        newNode.kokEkle(kok);
        newNode.setKelime(icerik);
      }

      // Uzun olan dugumun (yeni gelen) eklenmesi.
      newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
      newNode.kopyala(oncekiDugum);
      // Es seslileri tasi.
      oncekiDugum.temizle();
    }
  }

  /**
   * Aranan bir kök düğümünü bulur.
   *
   * @param str
   * @return Aranan kök ve eş seslilerini taşıyan liste, bulunamazsa sifir uzunluklu liste.
   */
00209   public List<Kok> bul(String str) {
    char[] girisChars = str.toCharArray();
    int girisIndex = 0;
    // Basit bir tree traverse algoritması ile kelime bulunur.
    KokDugumu node = baslangicDugumu;
    while (node != null && girisIndex < girisChars.length) {
      if (node.kelime() != null && node.kelime().equals(str)) {
        break;
      }
      if (log.isLoggable(Level.FINE)) 
         log.fine("Harf: " + node.harf()+ " Taranan Kelime: " + node.kelime());
      node = node.altDugumBul(girisChars[girisIndex++]);
    }
    if (node != null) {
      return node.tumKokler(str);
    }
    return Collections.emptyList();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return baslangicDugumu.toString();
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index