Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

GenelKokIstatistikBilgisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 26.Haz.2004
 */
package net.zemberek.istatistik;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import net.zemberek.araclar.IstatistikAraclari;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;

/**
 * @author MDA 
 * TODO: Az kullanılacak istatistikleri farklı bir sınıfa al 
 */
00024 public class GenelKokIstatistikBilgisi implements KokIstatistikBilgisi {
  // Kullanım frekansı
  private Kok kok = null;
  private long kullanimSayisi = 1;
  protected int kullanimFrekansi = 1; 
  private int yalinHal = 0;
  private double ortalamaKelimeUzunlugu = 0;
  private long toplamUzunluk = 0;
  private int ortalamaEkSayisi = 0;
  private ArrayList<EkZinciri> ekListesi = null;

  //Ek istatistikleri, bu kelime kökü için kullanılan ek zincirlerinden
  //en sık kullanılan "n" adedini tutar. Her bir zincir bir Ek dizisi ve kullanım frekansı
  // bilgilerini taşır.
  // zincir bilgileri için max ek zinciri uzunlugu
  public static final int TABLO_MAX_EK_ZINCIR_BOYU = 12;
  // ek sayilari icin max ek zincir boyu
  public static final int TABLO_MAX_EK_SAYISI = 15;

  private HashMap<String, EkZinciri> ekZincirleri = new HashMap<String,EkZinciri>();
  int[] ekUzunlukSayilari = new int[TABLO_MAX_EK_SAYISI];

  public GenelKokIstatistikBilgisi() {
  }

  public GenelKokIstatistikBilgisi(Kok kok) {
    this.kok = kok;
  }

  /**
   * Guncelle metodu, kelimenin çözümleme işleminden sonra çağrılır.
   *
   * @param kelime
   */
00058   public void guncelle(Kelime kelime) {
    //ekDizileri.put(kelime, kelime.ekler());
    kullanimSayisi++;
    toplamUzunluk += kelime.boy();
    ortalamaKelimeUzunlugu = (double) toplamUzunluk / kullanimSayisi;
    // Ek frekans listelerini güncelle. Sadece belli sayıdaki ekler için yapıyoruz
    ekZincirleriniGuncelle(kelime.ekler());
  }

  public void ekZincirleriniGuncelle(List<Ek> ekler) {
    int ekSayisi = ekler.size();
    if (ekSayisi > 0 && ekSayisi < TABLO_MAX_EK_SAYISI) {
      // yal�n kelimelerde de bir ek bulunuyor.
      ekUzunlukSayilari[ekler.size() - 1]++;
    }

    if (ekSayisi > 0 && ekSayisi <= TABLO_MAX_EK_ZINCIR_BOYU) {
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < ekler.size(); i++) {
        builder.append(ekler.get(i).ad());
        if(i<ekler.size()-1)
         builder.append('+');
      }
      String ekAnahtari= builder.toString();

      EkZinciri zincir = ekZincirleri.get(ekAnahtari);
      if (zincir == null) {
        //System.out.println("EkAnahtarı: " + ekAnahtari);
        zincir = new EkZinciri(ekler);
        ekZincirleri.put(ekAnahtari, zincir);
      }
      zincir.kullanimSayisi++;
    }
  }


  public String toString() {
    String res;
    res = ""
        + "Kulllanim Frekansi : " + kullanimSayisi
        + "Yalin Kullanim :" + yalinHal;
    return res;
  }

  public HashMap<String, EkZinciri> getEkZincirleri() {
    return ekZincirleri;
  }

  public long getKullanimSayisi() {
    return kullanimSayisi;
  }

  public int getOrtalamaEkSayisi() {
    return ortalamaEkSayisi;
  }

  public double getOrtalamaKelimeUzunlugu() {
    return ortalamaKelimeUzunlugu;
  }

  public int getYalinHal() {
    return yalinHal;
  }

  public void duzenle() {
    if(ekListesi == null) {
      ekListesi = new ArrayList<EkZinciri>();
    }
    ekListesi.clear();

    for (EkZinciri zincir : ekZincirleri.values()) {
      zincir.kullanimFrekansi = IstatistikAraclari.yuzdeHesapla(
          zincir.getKullanimSayisi(),
          this.kullanimSayisi);
      ekListesi.add(zincir);
    }
    Collections.sort(ekListesi);
  }

  public List<EkZinciri> getEkListesi() {
    return ekListesi;
  }

  public Kok getKok() {
    return kok;
  }

  public int[] getEkUzunlukSayilari() {
    return ekUzunlukSayilari;
  }

  public int getKullanimFrekansi() {
    return kullanimFrekansi;
  }

  public void setKullanimFrekansi(int kullanimFrekansi) {
    this.kullanimFrekansi = kullanimFrekansi;
  }

  public void ekZinciriEkle(EkZinciri zincir) {
    ekZincirleri.put(zincir.getEklerStr(), zincir);
  }

  public EkZinciri getEkZinciri(String ekZinciriStr) {
    return ekZincirleri.get(ekZinciriStr);
  }
}Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index