Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

FQKlavyeTesti.java

package net.zemberek.deney;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import net.zemberek.araclar.IstatistikAraclari;
import net.zemberek.araclar.TusTakimi;

/**
 * F-Q klavye testi sınıfı uzun zamandır tartışması yapılan F-Q klavye kullanımı kavgasına
 * yeni malzemeler eklemek için tasarlandı.
 * 
 * Türkçede kullanılan kelimelerin yapıları ve harf geçişleri yeterince büyük bir metin grubu kullanılarak
 * Q ve F klavye yerleşimleri ve parmak hareketleri sırasında harcanan zaman (enerji) hesaplanarak aralarındaki
 * fark niteliksel olarak ölçülmeye çalışılacaktır.
 * 
 * Ayrıca Türkçe için olabilecek en iyi klavye yerleşimi için de bir kestirim yapılacaktır.
 * 
 * Varsayımlar:
 * - Büyük harf olmadığı varsayılıyor (şimdilik)
 * - Sadece temel noktalama işaretleri hesaba katılıyor.
 * - 10 Parmak yazım metodu dikkate alınacaktır.
 * - Simülasyonlarda parmak hareketleri dikkate alınacaktır.
 * - Parmakların o anda bulundukları yerin hemen altlarında bulunan harflere minimum zaman değeri verilecektir.
 * - Sağ el parmaklarına daha düşük zaman değeri verilecektir (yazarın Sağlak olduğu varsayımı ile)
 * - işaret parmakları için daha az zaman değeri verilecektir. ?
 * - serçe parmağı için yüksek zaman değeri verilecektir.
 * - Baş parmaklar hep sabit değerler alacaktır (sadece boşluk)
 * - 6 şar parmaktan sorumlu işaret parmaklarında çaprazlardaki tuşlara daha yüksek zaman değerleri verilecektir.
 * - Parmağın sorumluluğundaki uzak tuşlar için mesafe hesaba katılacaktır. 
 * - Arka arkaya yazılan harfler aynı parmak tarafından yapılıyorsa iki harfin zaman değeri doğrudan toplanacaktır
 * - Arka arkaya yazılan harfler aynı elin farklı parmaklarıyla yapılıyorsa ilk harf zamanı + ikinci harfin zaman değerinin yarısı alınacaktır
 * - Arka arkaya yazılan harflerde iki el arasında geçiş oluyorsa ilk harf zamanı + ikinci harfin 1/3 zaman değeri alınacaktır.
 * - Parmaklar belli bir süre işlev yapmamışsa otomatik olarak doğal konumlarına geri geliyor vasayılacaktır.
 * Şu anda hesaba katılmayan durumlar:
 * - Akıl :) normalde kelime yazılırken parmaklar otomatik olarak o tuşa doğru yönelecekti ve parmak hareket cezası azalacaktır 
 * @author mdakin
 *
 */
00047 public class FQKlavyeTesti {
   
   enum El {SOL, SAG};
   
  // Degistirilmis Türkçe F Klavye haritası.
  public static char[][] f2KlavyeHaritasi = new char[][]{
    {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '*', '-'},
    {'f', 'j', '\u011f', '\u0131', 'o', 'd', 'h', 'n', 'r', 'p', 'q', 'w'},
    {'u', 'i', 'e', 'a', '\u00fc', 't', 'k', 'm', 'l', 'y','\u015f', 'x'},
    {'g', '\u00f6', 'v', 'c', '\u00e7', 'z', 's', 'b', '.', ','}}; 

  // Degistirilmis Türkçe Q Klavye haritası.
  public static char[][] q2KlavyeHaritasi = new char[][]{
    {'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '*', '-'},
    {'q', 'w', 'f', 'j', 't', 'y', '\u00f6', '\u0131','\u015f', 'p', '\u011f', '\u00fc'},
    {'a', 's', 'e', 'd', 'g', 'h', 'r', 'k', 'l', 'o', 'i', ',', '#'},
    {'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', 'u' , '\u00e7', '.', '.','.'}};  

   public static DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#0.00000");
   
   Yazici qKlavyeYazan;
   Yazici fKlavyeYazan;
   Yazici f2KlavyeYazan;
   Yazici q2KlavyeYazan;

   HashMap <String, Ikili> ikililer = new HashMap<String, Ikili>();
   long toplamKullanim = 0;

   /**
    * En çok kullanılan ikilileri yükle. ikililer.txt dosyasından.
    *
    */
00079    public void ikilileriYukle(){
      try {
         BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("ikililer.txt"));
         long toplam = 0;
         while (true){
            String satir = reader.readLine();
            if(satir == null) break;
            String[] parcalar = satir.split(" ");
            String ikilistr = parcalar[2];
            int kullanim = Integer.parseInt(parcalar[4]);
            toplam += kullanim;
            ikililer.put(ikilistr, new Ikili(ikilistr, kullanim));
         }
         toplamKullanim = toplam;
         System.out.println("Toplam ikili sayisi: " + toplamKullanim);
         for(Ikili i : ikililer.values()){
            i.oran = IstatistikAraclari.yuzdeHesapla(i.kullanim , toplam);
         }
      } catch (FileNotFoundException e) {
         System.out.println("ikili dosyasi bulunamadi.");
         e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
         e.printStackTrace();
      }
   }
   
   public FQKlavyeTesti(){
      qKlavyeYazan = new Yazici(TusTakimi.trQ());
      fKlavyeYazan = new Yazici(TusTakimi.trF());
      f2KlavyeYazan = new Yazici(new TusTakimi(f2KlavyeHaritasi));
      q2KlavyeYazan = new Yazici(new TusTakimi(q2KlavyeHaritasi));
      ikilileriYukle();
   }
   
   
   public List<Ikili> problemliIkililerinKullanimi(List<String> problemliIkililer){
      List<Ikili> secilenler = new ArrayList<Ikili>();
      for(String s : problemliIkililer){
         Ikili i = ikililer.get(s);
         if(i != null) {
            secilenler.add(i);
         }
      }
      // Sırala
      Collections.sort(secilenler);
      return secilenler;
   }
   
   public void testYazici(Yazici yazici){
      long toplam = 0;
      List<Ikili> list = problemliIkililerinKullanimi(yazici.problemliIkililer());
      for(Ikili i : list){
         System.out.println( i );
         toplam += i.kullanim;
      }
      System.out.println("Toplam: " + toplam + " %" + IstatistikAraclari.yuzdeHesaplaStr(toplam, toplamKullanim) + "\n");
   }
   
   public void test(){
      testYazici(qKlavyeYazan);
      testYazici(fKlavyeYazan);
      testYazici(f2KlavyeYazan);     
      testYazici(q2KlavyeYazan);     
   }
   
   private void yaz(String str) {
      qKlavyeYazan.yaz(str);
      fKlavyeYazan.yaz(str);
   }
   
   public void sonuc(){
      System.out.println("Q toplam enerji: " + qKlavyeYazan.toplam);
      System.out.println("F toplam enerji: " + fKlavyeYazan.toplam);
   }
   
   public static void main(String[] args) {
      FQKlavyeTesti test = new FQKlavyeTesti();
//     TurkceMetinOkuyucu okuyucu = new TurkceMetinOkuyucu();
//     String[] kelimeler = okuyucu.MetinOku("/home/mdakin/books/secme/Anayasa.txt");
//     String[] kelimeler = okuyucu.MetinOku("/home/mdakin/books/secme/kral.txt");
//     for(String s : kelimeler){
//        test.yaz(s);
//     }
      test.test();
   }
   
   class Ikili implements Comparable<Ikili>{
      String ikili;
      int kullanim;
      double oran;
      double mesafeKatsayisi;
      
      public Ikili(String ikili, int kullanim){
         this.ikili = ikili;
         this.kullanim = kullanim;
      }
      
      public String toString(){
         return ikili + " " + kullanim + " % " + df2.format(oran);
      }

      public int compareTo(Ikili o) {
         return o.kullanim - this.kullanim;
      }

   }
   
   class Yazici {
      HashMap<Character, Parmak> karakterParmakMap = new HashMap<Character, Parmak>();
      List<Parmak> parmaklar = new ArrayList<Parmak>();
      // Parmakların sorumlu oldukları tuş koordinatları
      int[][] solSerceXY = new int[][]{{0,0},{1,0},{2,0},{3,0},{0,1}};
      int[][] solYuzukXY = new int[][]{{0,2},{1,1},{2,1},{3,1}};
      int[][] solOrtaXY = new int[][]{{0,3},{1,2},{2,2},{3,2}};
      int[][] solIsaretXY = new int[][]{{0,4},{1,3},{2,3},{3,3},{0,5},{1,4},{2,4},{3,4}};
      
      int[][] sagIsaretXY = new int[][]{{0,6},{1,5},{2,5},{3,5},{0,7},{1,6},{2,6},{3,6}};
      int[][] sagOrtaXY = new int[][]{{0,8},{1,7},{2,7},{3,7}};
      int[][] sagYuzukXY = new int[][]{{0,9},{1,8},{2,8},{3,8}};
      int[][] sagSerceXY = new int[][]{{0,10},{1,9},{2,9},{3,9},{1,10}, {2,10}, {2,11}, {1,11}};
      
      // Parmaklar :) Başparmak yok şimdilik
      Parmak solSerce;
      Parmak solYuzuk; 
      Parmak solOrta;
      Parmak solIsaret; 

      Parmak sagSerce;
      Parmak sagYuzuk; 
      Parmak sagOrta;
      Parmak sagIsaret;
      
      char sonBasilan;
      long toplam;
      Parmak oncekiParmak = null;
      char oncekiKarakter = '#';
      
      public Yazici(TusTakimi t){
          solSerce = new Parmak("Sol Serçe", El.SOL, 2, 0, 11, 8, solSerceXY, t);
          solYuzuk = new Parmak("Sol Yuzuk", El.SOL, 2, 1, 10, 7, solYuzukXY, t); 
          solOrta = new Parmak("Sol Orta", El.SOL, 2, 2, 10, 7,solOrtaXY, t);
          solIsaret = new Parmak("Sol Isaret", El.SOL, 3, 1, 9, 6, solIsaretXY, t); 

          sagSerce = new Parmak("Sag Serçe", El.SAG, 2, 6, 10, 8, sagSerceXY, t);
          sagYuzuk = new Parmak("Sag Yuzuk", El.SAG, 2, 7, 9, 7, sagYuzukXY, t); 
          sagOrta = new Parmak("Sag Orta", El.SAG, 2, 8, 9, 7, sagOrtaXY, t);
          sagIsaret = new Parmak("Sag Isaret", El.SAG, 2, 9, 8, 6, sagIsaretXY, t);
          
          parmakKaydet(solSerce);
          parmakKaydet(solYuzuk);
          parmakKaydet(solOrta);
          parmakKaydet(solIsaret);
          
          parmakKaydet(sagSerce);
          parmakKaydet(sagYuzuk);
          parmakKaydet(sagOrta);
          parmakKaydet(sagIsaret);
          
      }
      
      public void parmakKaydet(Parmak parmak){
         parmaklar.add(parmak);
         for(char c : parmak.sorumluKarakterler){
            karakterParmakMap.put(c, parmak);
         }
      }
      
      public void yaz(String giris){
         for(char c: giris.toCharArray()){
            Parmak parmak = karakterParmakMap.get(c);
            if (parmak != oncekiParmak) {
               oncekiKarakter = '#';
               if (oncekiParmak != null) oncekiParmak.ilkPozisyon();
            }
            if(parmak != null){
               parmak.bas(c, oncekiKarakter, oncekiParmak);
               toplam += parmak.zaman;
               oncekiParmak = parmak;
               oncekiKarakter = c;
            } else {
               System.out.println("Karakter bulunamadı: " + c);
            }
         }
      }
      
      public List<String> problemliIkililer(){
         List<String> tumIkililer = new ArrayList<String>();
         for(Parmak p : parmaklar){
            tumIkililer.addAll(p.problemliIkililer());
         }
         return tumIkililer;
      }
      
      public long toplamSure(){
         return toplam;
      }
      
   }
   
   class Parmak {
      String isim;
      int hiz;
      int uzanmaSuresi;
      // parmağın doğal duruş koordinatı
      int dogalSatir;
      int sogalSutun;
      // parmağın o anda bulunduğu koordinatlar.
      int i;
      int j;
      // Sağ el sol el?
      El el;
      
      char[] sorumluKarakterler;
      int[][] sorumluKoordinatlar;
      
      // Parmağın sorumlu olduğu koordinatlar:
      TusTakimi.KarakterKoordinati[] sorumlu;
      long zaman = 0;
      TusTakimi tusTakimi;
      
      public void ilkPozisyon(){
         i = dogalSatir;
         j = sogalSutun;
      }
      
      /**
       * 
       * @param isim : Parmağın ismi. Örn: Sol Serçe 
       * @param el : Hangi el? El.SOL veya El.SAG
       * @param satir : Parmağın doğal duruş yerleşim koordinatı satır değeri
       * @param sutun : Parmağın doğal duruş yerleşim koordinatı sütun değeri
       * @param hiz : Parmağın doğal hızı. yüksek değerler yavaşlığı ifade eder! Serçe için yüksek, işaret için düşük
       * @param uzanmaSuresi : Parmağın uzanma süresi, kısa ve zayıf parmaklar için yüksek değer. Yine serçe için yüksek, işaret için düşük
       * @param sorumluKoordinatlar : Parmağın sorumlu olduğu koordinatlar.
       * @param tusTakimi : Parmağın kullaınldığı tuş takımı
       */
      Parmak(String isim, El el, int satir, int sutun, int hiz, int uzanmaSuresi, int[][] sorumluKoordinatlar, TusTakimi tusTakimi){
         this.isim = isim;
         this.dogalSatir = satir;
         this.sogalSutun = sutun;
         this.hiz = hiz;
         this.uzanmaSuresi = uzanmaSuresi;
         this.sorumluKoordinatlar = sorumluKoordinatlar;
         this.sorumluKarakterler = new char[sorumluKoordinatlar.length];
         this.tusTakimi = tusTakimi;
         sorumlu = new TusTakimi.KarakterKoordinati[sorumluKoordinatlar.length];
         for (int i=0; i<sorumluKoordinatlar.length ; i++){
             sorumlu[i] = tusTakimi.koordinat(sorumluKoordinatlar[i][0], sorumluKoordinatlar[i][1]);
             sorumluKarakterler[i] = tusTakimi.karakter(sorumluKoordinatlar[i][0], sorumluKoordinatlar[i][1]);
             System.out.println( isim + ": " + sorumlu[i].toString());
         }
      }
      
      public List<String> problemliIkililer(){
         ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();
         for (char c1 : sorumluKarakterler)
            for (char c2 : sorumluKarakterler) {
               if (c1 != c2){
                  liste.add(""+ c1 + c2);
               }
         }
         return liste;
      }

      public void bas(char c, char oncekiKarakter, Parmak oncekiParmak) {
         long tusaBasmaSuresi = hiz;
         long uzanma = uzanmaSuresi;
         // tusa uzanma Suresi
         if(oncekiKarakter == '#'){
            zaman += uzanma;
         }
         else {
            zaman += (tusTakimi.mesafeHesapla(oncekiKarakter, c)/4);
         }
         
         if(oncekiParmak != null) {
            if(oncekiParmak.el != this.el){
               tusaBasmaSuresi -= 2;
            }
            if(oncekiParmak.el == this.el){
               tusaBasmaSuresi -= 1;
            }
            if(oncekiParmak == this){
               zaman += tusaBasmaSuresi;
            }
         }
         
      }

   }
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index