Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

DuzYaziKokOkuyucu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.bilgi.araclar;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.regex.Pattern;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.bilgi.KaynakYukleyici;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.KelimeTipi;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.Kisaltma;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumBilgisi;

/**
 * BinarySozlukOkuyucu sınıfı düzyazı olarak düzenlenmiş sözlüğü okur.
 * Aşağıdaki kod parçası bir binary sözlükteki tüm kökleri okur.
 * <pre>
 * ...
 * KokOkuyucu okuyucu = new DuzYaziKokOkuyucu();
 * okuyucu.initialize("kaynaklar/kb/duzyazi-kokler.txt");
 * Kok kok = null;
 * while((kok = sozlukOkuyucu.oku())!= null){
 *   ekle(kok); // Elde edilen kök nesnesi ile ne gerekiyorsa yap.
 * }
 * ...
 * </pre>
 *
 * @author MDA
 */
00040 public class DuzYaziKokOkuyucu implements KokOkuyucu {

  private static Logger log = Kayitci.kayitciUret(DuzYaziKokOkuyucu.class);
  private Alfabe alfabe;
  private KokOzelDurumBilgisi ozelDurumlar;
  protected BufferedReader reader;
  private static final Pattern AYIRICI_PATTERN = Pattern.compile("[ ]+");
  private Map<String, KelimeTipi> kokTipAdlari = new HashMap<String, KelimeTipi>();

  // Eger farkli turk dillerine ait kok dosyalarinda farkli turden tip adlari 
  // kullanildiysa bu isimleri KelimeITplerine esleyen bir Map olusturulup bu
  // constructor kullanilabilir. Map icin ornek diger constructor icerisinde 
  // yer almaktadir.
  public DuzYaziKokOkuyucu(String dosyaAdi,
               KokOzelDurumBilgisi ozelDurumlar,
               Alfabe alfabe,
               Map<String, KelimeTipi> kokTipAdlari) throws IOException {
    reader = new KaynakYukleyici("UTF-8").getReader(dosyaAdi);
    this.ozelDurumlar = ozelDurumlar;
    this.alfabe = alfabe;
    this.kokTipAdlari = kokTipAdlari;
  }

  public List<Kok> hepsiniOku() throws IOException {
    ArrayList<Kok> list = new ArrayList<Kok>();
    Kok kok;
    while ((kok = oku()) != null) {
      list.add(kok);
    }
    if (reader != null)
      reader.close();
    return list;
  }

  public Kok oku() throws IOException {
    String line;
    while (reader.ready()) {
      line = reader.readLine().trim();
      if (line.startsWith("#") || line.length() == 0) continue;

      String tokens[] = AYIRICI_PATTERN.split(line);
      if (tokens == null || tokens.length < 2) {
        log.warning("Eksik bilgi!" + line);
        continue;
      }

      String asil = tokens[0];

      // ayikla() ile kok icerigi kucuk harfe donusturuluyor ve '- vs
      // isaretler siliniyor.
      String icerik = alfabe.ayikla(asil);
      Kok kok;

      // kelime tipini belirle. ilk parca mutlaka kok tipini belirler
      if (kokTipAdlari.containsKey(tokens[1])) {
        KelimeTipi tip = kokTipAdlari.get(tokens[1]);
        if (tip == KelimeTipi.KISALTMA)
          kok = new Kisaltma(icerik);
        else
          kok = new Kok(icerik, tip);
        ozelDurumlar.kokIcerikIsle(kok, tip, icerik);

      } else
        throw new IllegalArgumentException("Kok tipi bulunamadi!" + line);

      if (!asil.equals(icerik))
        kok.setAsil(asil);

      // kok ozelliklerini ekle.
      ozelDurumlar.duzyaziOzelDurumOku(kok, icerik, tokens);

      // bazi ozel durumlar ana dosyada yer almaz, algoritma ile uretilir.
      // bu ozel durumlari koke ekle.
      ozelDurumlar.ozelDurumBelirle(kok);

      return kok;
    }
    return null;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index