Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

Alfabe.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.regex.Pattern;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.bilgi.KaynakYukleyici;

public class Alfabe {

  // Turkce ozel
  public static final char CHAR_CC = '\u00c7'; // Kuyruklu buyuk c (ch)
  public static final char CHAR_cc = '\u00e7'; // Kuyruklu kucuk c (ch)
  public static final char CHAR_GG = '\u011e'; // Buyuk yumusak g
  public static final char CHAR_gg = '\u011f'; // Kucuk yumusak g
  public static final char CHAR_ii = '\u0131'; // Noktassiz kucuk i
  public static final char CHAR_II = '\u0130'; // Noktali buyuk i
  public static final char CHAR_OO = '\u00d6'; // Noktali buyuk o
  public static final char CHAR_oo = '\u00f6'; // Noktali kucuk o
  public static final char CHAR_SS = '\u015e'; // Kuyruklu buyuk s (sh)
  public static final char CHAR_ss = '\u015f'; // Kuyruklu kucuk s (sh)
  public static final char CHAR_UU = '\u00dc'; // Noktali buyuk u
  public static final char CHAR_uu = '\u00fc'; // Noktali kucuk u

  // Azeri ozel
  public static final char CHAR_ee = '\u0259'; // ?
  public static final char CHAR_EE = '\u018f'; // ?

  // Turkmen ozel
  public static final char CHAR_AA = '\u00c4'; // Noktali buyuk A
  public static final char CHAR_aa = '\u00e4'; // Noktali kucuk a
  public static final char CHAR_NN = '\u0147'; // Kuyruklu buyuk N
  public static final char CHAR_nn = '\u0148'; // Kuyruklu kucuk n
  public static final char CHAR_YY = '\u00dd'; // Kuyruklu buyuk Y
  public static final char CHAR_yy = '\u00fd'; // Kuyruklu kucuk y
  public static final char CHAR_JJ = '\u017d'; // J harfi
  public static final char CHAR_jj = '\u017e'; //j harfi

  // Sapkali
  public static final char CHAR_SAPKALI_A = '\u00c2'; // sapkali buyuk A
  public static final char CHAR_SAPKALI_a = '\u00e2'; // sapkali kucuk A
  public static final char CHAR_SAPKALI_I = '\u00ce'; // sapkali buyuk noktasiz i
  public static final char CHAR_SAPKALI_i = '\u00ee'; // sapkali kucuk noktasiz i
  public static final char CHAR_SAPKALI_U = '\u00db'; // sapkali buyuk U
  public static final char CHAR_SAPKALI_u = '\u00fb'; // sapkali kucuk u

  // tatar ozel
  public static final char CHAR_TT_n = '\u00f1'; // tildeli n
  public static final char CHAR_TT_N = '\u00d1'; // tildeli N

  public static final TurkceHarf TANIMSIZ_HARF = new TurkceHarf('#', 0);

  public static final char ALFABE_DISI_KARAKTER = '#';
  protected static final int TURKISH_CHAR_MAP_SIZE = 610;
  protected static final int TURKISH_HARF_MAP_SIZE = 50;
  protected char temizlemeDizisi[] = new char[TURKISH_CHAR_MAP_SIZE];
  protected char asciifierDizisi[] = new char[TURKISH_CHAR_MAP_SIZE];
  protected TurkceHarf turkceHarfDizisi[] = new TurkceHarf[TURKISH_CHAR_MAP_SIZE];
  protected TurkceHarf kucukHarflerDizi[] = new TurkceHarf[TURKISH_HARF_MAP_SIZE];
  protected TurkceHarf buyukHarflerDizi[] = new TurkceHarf[TURKISH_HARF_MAP_SIZE];
  protected boolean turkceMap[] = new boolean[TURKISH_CHAR_MAP_SIZE];
  protected byte alfabetikSiralar[] = new byte[TURKISH_CHAR_MAP_SIZE];

  protected Map<Character, TurkceHarf> harfler = new HashMap<Character, TurkceHarf>();
  private char[] asciiDisi = new char[20];

  private Map<TurkceHarf, TurkceHarf> ozelInceSesliler = new HashMap<TurkceHarf, TurkceHarf>();

  private static Logger logger = Kayitci.kayitciUret(Alfabe.class);

  public Alfabe(String dosyaAdi, String localeStr) throws IOException {
    Map<String, String> harfOzellikleri;
    harfOzellikleri = new KaynakYukleyici("UTF-8").kodlamaliOzellikDosyasiOku(dosyaAdi);
    this.locale = new Locale(localeStr);
    diziInit();
    harfBilgisiOlustur(harfOzellikleri);
  }

  private void diziInit() {

    for (int i = 0; i < TURKISH_CHAR_MAP_SIZE; i++) {
      temizlemeDizisi[i] = ALFABE_DISI_KARAKTER;
      turkceMap[i] = false;
      asciifierDizisi[i] = (char) i;
    }
  }

  /**
   * char olarak girilen harfin TurkceHarf karsiligini dondurur.
   * Bu sekilde harfin Turkce'ye has ozelliklerine erisilebilir. sesli, sert vs.
   *
   * @param harf istenen harfin char karsiligi
   * @return char harfin turkeceHarf karsiligi. Eger yoksa TANIMSIZ_HARF doner.
   */
  public TurkceHarf harf(char harf) {
    if (harf > TURKISH_CHAR_MAP_SIZE) return TANIMSIZ_HARF;
    return turkceHarfDizisi[harf];
  }


  /**
   * girilen stringi kucuk harfe donusturup icindeki uyumsuz karakterleri siler
   * "Wah'met-@" -> "ahmet"
   *
   * @param giris ayiklanacak kelime
   * @return girisin ayiklanmis hali (String)
   */
  public String ayikla(String giris) {
    final StringBuilder buf = new StringBuilder(giris.length());
    for (int i = 0; i < giris.length(); i++) {
      if (giris.charAt(i) >= TURKISH_CHAR_MAP_SIZE)
        continue;
      char temiz = temizlemeDizisi[giris.charAt(i)];
      if (temiz != ALFABE_DISI_KARAKTER)
        buf.append(temiz);
    }
    return buf.toString();
  }

  public boolean cozumlemeyeUygunMu(String giris) {
    for (int i = 0; i < giris.length(); i++)
      if (!turkceMap[giris.charAt(i)] || giris.charAt(i) > TURKISH_CHAR_MAP_SIZE) return false;
    return true;
  }

  public String asciifyString(String in) {
    char[] buffer = in.toCharArray();
    for (int i = 0; i < buffer.length; i++) {
      buffer[i] = asciifierDizisi[buffer[i]];
    }
    return new String(buffer);
  }

  public TurkceHarf buyukHarf(TurkceHarf harf) {
    final TurkceHarf buyuk = buyukHarflerDizi[harf.alfabetikSira() - 1];
    if (buyuk != null) return buyuk;
    return TANIMSIZ_HARF;
  }

  public TurkceHarf buyukHarf(char c) {
    final TurkceHarf buyuk = buyukHarflerDizi[harf(c).alfabetikSira() - 1];
    if (buyuk != null) return buyuk;
    return TANIMSIZ_HARF;
  }

  public TurkceHarf kucukHarf(TurkceHarf harf) {
    final TurkceHarf kucuk = kucukHarflerDizi[harf.alfabetikSira() - 1];
    if (kucuk != null) return kucuk;
    return TANIMSIZ_HARF;
  }

  public boolean asciiToleransliKiyasla(char harf1, char harf2) {
    if (harf1 > TURKISH_CHAR_MAP_SIZE || harf2 > TURKISH_CHAR_MAP_SIZE) return false;
    return (asciifierDizisi[harf1] == asciifierDizisi[harf2]);
  }

  public char[] asciiDisiHarfler() {
    return asciiDisi;
  }

  /**
   * istenilen kalin seslinin inceltilmis kopya halini dondurur. sadece ters sesli
   * ozel durumu isleminde kullanilmaslidir.
   *
   * @param kalinSesli inceltilecek sesli
   * @return eger varsa karsilik dusen kalin sesli. yoksa seslinin kendisi.
   */
  public TurkceHarf kalinSesliIncelt(TurkceHarf kalinSesli) {
    if (ozelInceSesliler.containsKey(kalinSesli))
      return ozelInceSesliler.get(kalinSesli);
    else return kalinSesli;
  }

  /**
   * bu degerler alfabe bilgisinin dosyadan okunmasi sirasinda kullanilir.
   */
  protected Locale locale;
  private final Pattern virgulReg = Pattern.compile("[,]");
  private final Pattern tireReg = Pattern.compile("[-]");


  public static final String HARFLER = "harfler";
  public static final String SESLI = "sesli";

  public static final String INCE_SESLI = "ince-sesli";
  public static final String DUZ_SESLI = "duz-sesli";
  public static final String YUVARLAK_SESLI = "yuvarlak-sesli";
  public static final String SERT = "sert";
  public static final String ASCII_DISI = "ascii-disi";
  public static final String ASCII_TURKCE = "ascii-turkce";
  public static final String TURKCE_ASCII = "turkce-ascii";
  public static final String YUMUSAMA_DONUSUM = "yumusama-donusum";
  public static final String SERT_DONUSUM = "sert-donusum";
  public static final String AYIKLAMA = "ayiklama";
  public static final String AYIKLAMA_DONUSUM = "ayiklama-donusum";
  public static final String OZEL_INCE_SESLI = "ozel-ince-sesli";
  public static final String LOCALE = "locale";

  /**
   * harf dosyasindan harf bilgilerini okur ve TurkceHarf, ve alfabe sinifi icin
   * gerekli harf iliskili veri yapilarinin olusturur.
   *
   * @param bilgi okunan ozellikler
   */
  private void harfBilgisiOlustur(Map<String, String> bilgi) {

    // eger alfabe taniminda secimlik locale bilgisi yer aliyorsa bunu normal locale degerinin yerine kullan
    Locale loc = this.locale;

    if (bilgi.containsKey(LOCALE)) {
      String lcl = ozellik(bilgi, LOCALE);
      if (lcl != null && lcl.length() > 0)
        loc = new Locale(lcl);
    }

    String tumKucukler = ozellik(bilgi, HARFLER);
    String tumBuyukler = tumKucukler.toUpperCase(loc);
    char[] kucukler = harfAyristir(tumKucukler);
    char[] buyukler = harfAyristir(tumBuyukler);

    //TurkceHarfleri olustur.
    for (int i = 0; i < kucukler.length; i++) {
      char c = kucukler[i];
      TurkceHarf harf = new TurkceHarf(c);
      harf.setAlfabetikSira(i + 1);
      harfler.put(c, harf);
      turkceHarfDizisi[c] = harf;
      kucukHarflerDizi[i] = harf;
      temizlemeDizisi[c] = c;
      turkceMap[c] = true;
      asciifierDizisi[c] = c;
    }

    for (int i = 0; i < buyukler.length; i++) {
      char c = buyukler[i];
      TurkceHarf harf = new TurkceHarf(c);
      if (Character.isLetter(c))
        harf.setBuyukHarf(true);
      harf.setAlfabetikSira(i + 1);
      harfler.put(c, harf);
      buyukHarflerDizi[i] = harf;
      temizlemeDizisi[c] = kucukHarflerDizi[i].charDeger();
      turkceHarfDizisi[c] = harf;
    }

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, SESLI))) {
      harf(c).setSesli(true);
      buyukHarf(mapHarf(c)).setSesli(true);
    }

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, INCE_SESLI))) {
      harf(c).setInceSesli(true);
      buyukHarf(c).setInceSesli(true);
    }

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, DUZ_SESLI))) {
      harf(c).setDuzSesli(true);
      buyukHarf(c).setDuzSesli(true);
    }

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, YUVARLAK_SESLI))) {
      harf(c).setYuvarlakSesli(true);
      buyukHarf(c).setYuvarlakSesli(true);
    }

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, SERT))) {
      harf(c).setSert(true);
      buyukHarf(c).setSert(true);
    }

    asciiDisi = harfAyristir(ozellik(bilgi, ASCII_DISI));
    for (char c : asciiDisi)
      harf(c).setAsciiDisi(true);

    for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, AYIKLAMA))) {
      temizlemeDizisi[c] = ALFABE_DISI_KARAKTER;
      temizlemeDizisi[buyukHarf(c).charDeger()] = ALFABE_DISI_KARAKTER;
    }

    for (HarfCifti cift : harfCiftiAyristir(ozellik(bilgi, AYIKLAMA_DONUSUM))) {
      temizlemeDizisi[cift.h1] = cift.h2;
      temizlemeDizisi[buyukHarf(cift.h1).charDeger()] = buyukHarf(cift.h2).charDeger();
    }

    List<HarfCifti> yumusamaDonusum = harfCiftiAyristir(ozellik(bilgi, YUMUSAMA_DONUSUM));
    for (HarfCifti cift : yumusamaDonusum) {
      harf(cift.h1).setYumusama(harf(cift.h2));
      buyukHarf(cift.h1).setYumusama(buyukHarf(cift.h2));
    }

    // eger sert donusum bilgisi harf ozelliklerinde yar almazsa
    // yumusama donusumun tersi olarak uygulanir.
    if (bilgi.containsKey(SERT_DONUSUM)) {
      for (HarfCifti cift : harfCiftiAyristir(ozellik(bilgi, SERT_DONUSUM))) {
        harf(cift.h1).setSertDonusum(harf(cift.h2));
        buyukHarf(cift.h1).setSertDonusum(buyukHarf(cift.h2));
      }
    } else {
      for (HarfCifti cift : yumusamaDonusum) {
        harf(cift.h2).setSertDonusum(harf(cift.h1));
        buyukHarf(cift.h2).setSertDonusum(buyukHarf(cift.h1));
      }
    }

    List<HarfCifti> asciiDonusum = harfCiftiAyristir(ozellik(bilgi, TURKCE_ASCII));
    for (HarfCifti cift : asciiDonusum) {
      asciifierDizisi[cift.h1] = cift.h2;
      mapHarf(cift.h1).setAsciiDonusum(harfler.get(cift.h2));
    }

    // eger ascii-turkce donusum ikilileri harf dosyasinda belirtilimisse okunur.
    // yoksa turkce-ascii ikililerinin tersi kullanilarak harflerin turkceDonusum ozellikleri belirlenir.
    if (bilgi.containsKey(ASCII_TURKCE)) {
      for (HarfCifti cift : harfCiftiAyristir(ozellik(bilgi, ASCII_TURKCE)))
        mapHarf(cift.h1).setTurkceDonusum(harfler.get(cift.h2));
    } else {
      for (HarfCifti cift : asciiDonusum)
        harf(cift.h2).setTurkceDonusum(harf(cift.h1));
    }

    // bazi turkcelerde yabanci dillerden gelen bazi kokler normal kalin-kalin sesli
    // uretimini bozar. Eger harf ozelliklerinde belirtilmisse burada ince ozelligine sahip kalin
    // sesli kopyalari uretilir. bu harfler normal sesli listesnde yer almaz. kiyaslama sirasinda
    // kalin hali ile ayni kabul edilir.
    if (bilgi.containsKey(OZEL_INCE_SESLI)) {
      for (char c : harfAyristir(ozellik(bilgi, OZEL_INCE_SESLI))) {
        TurkceHarf inceltilmisKalinSesli = harf(c).clone();
        inceltilmisKalinSesli.setInceSesli(true);
        ozelInceSesliler.put(harf(c), inceltilmisKalinSesli);
      }
    }
  }

  protected String ozellik(Map<String, String> harfOzellikleri, String anahtar) {
    if (harfOzellikleri.containsKey(anahtar))
      return harfOzellikleri.get(anahtar);
    else {
      logger.warning("harf ozelligi bulunamiyor: " + anahtar);
      return "";
    }
  }

  private TurkceHarf mapHarf(char c) {
    if (!harfler.containsKey(c))
      throw new RuntimeException(c + " icin Turkce Harf Bulunamiyor!");
    else return harfler.get(c);
  }

  /**
   * "a,b,c,d" seklindeki bir Stringi bosluklardan temizleyip {'a','b','c','d'} char dizisine donusturur.
   *
   * @param tum giris kelimesi
   * @return virgul ile ayrilmis karater dizisi.
   */
  protected char[] harfAyristir(String tum) {
    tum = tum.replaceAll("[ \t]", "");
    String[] charStrDizi = virgulReg.split(tum);
    char[] cDizi = new char[charStrDizi.length];
    for (int i = 0; i < charStrDizi.length; i++) {
      if (charStrDizi[i].length() != 1)
        logger.warning(tum + "ayristirilirken tek harf bekleniyordu. " + charStrDizi + " uygun degil");
      cDizi[i] = charStrDizi[i].charAt(0);
    }
    return cDizi;
  }

  /**
   * "a-b,c-d,e-f" seklindeki Stringi Harf cifti listesine donusturur.
   *
   * @param tum giris.
   * @return TurkceHarf cifti tasiyan HarfCifti listesi
   */
  protected List<HarfCifti> harfCiftiAyristir(String tum) {
    tum = tum.replaceAll("[ \t]", "");
    String[] charStrDizi = virgulReg.split(tum);
    List<HarfCifti> ciftler = new ArrayList<HarfCifti>(charStrDizi.length);
    for (String s : charStrDizi) {
      String[] cift = tireReg.split(s);
      if (cift.length != 2)
        logger.warning(tum + "ayristirilirken harf cifti bekleniyordu. " + s + " uygun degil.");
      if (cift[0].length() != 1 || cift[1].length() != 1)
        logger.warning(tum + "ayristirilirken tek harf bekleniyordu. " + charStrDizi + " uygun degil");
      char h1 = cift[0].charAt(0);
      char h2 = cift[1].charAt(0);
      ciftler.add(new HarfCifti(h1, h2));
    }
    return ciftler;
  }

  protected class HarfCifti {

    final char h1;
    final char h2;

    public HarfCifti(char h1, char h2) {
      this.h1 = h1;
      this.h2 = h2;
    }
  }


}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index